Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

  1. Zorg Zaken Groep is de handelsnaam van de zorgjuristen B.V. (KvK nr. 57314306). Alle overeenkomsten die door Zorg Zaken Groep, inzake door Zorg Zaken Groep te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten worden gesloten, worden uitsluitend aangegaan onder vigeur van deze voorwaarden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts dan verbindend, indien en voor zover deze afwijkingen door Zorg Zaken Groep expliciet en schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen van deze voorwaarden door Zorg Zaken Groep ten gunste van opdrachtgever brengen nooit een terzijdestellen van deze voorwaarden in andere gevallen met zich mede.
  3. Overeenkomsten en/of andere afspraken met Zorg Zaken Groep, zijn slechts verbindend voor zover deze door Zorg Zaken Groep schriftelijk zijn bevestigd.

Indien ook opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Zorg Zaken Groep uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepassing van de algemene voorwaarden van opdrachtgever heeft ingestemd.

 

Artikel 2 – Tarieven

De tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Zorg Zaken Groep is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari te herzien.

 

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

Betaling van de door Zorg Zaken Groep te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten dient te geschieden maandelijks op basis van een door Zorg Zaken Groep in te dienen factuur, op basis van het aantal gewerkte uren of het gedeelte van de opdracht dat in die periode is uitgevoerd. Zorg Zaken Groep is gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de afrekening van de opdracht.

Betaling van de facturen dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Geen enkele reclame of claim geeft opdrachtgever het recht de nakoming zijner verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Bij gebreke van betaling binnen de gestelde betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige sommatie of in gebreke stelling is vereist, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over de hoofdsom of het nog niet betaalde gedeelte van de hoofdsom een rente verschuldigd van 1 % per maand.

In geval opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel in geval opdrachtgever op enigerlei andere wijze zijn verplichtingen jegens Zorg Zaken Groep niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij van rechtswege in gebreke en gehouden, boven het reeds verschuldigde, tot betaling van alle door Zorg Zaken Groep gemaakte kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding, zowel de kosten, die door de rechter plegen te worden geliquideerd, als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke ( incasso-) kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin Zorg Zaken Groep zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15 % van de hoofdsom en/of belang, zulks met een minimum van € 100,00.

 

Artikel 4 – Reclames

Reclames over de door Zorg Zaken Groep verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten worden door haar alleen in behandeling genomen, indien deze binnen één maand nadat de omstandigheid waarover wordt gereclameerd zich aan opdrachtgever heeft geopenbaard, schriftelijk en aangetekend bij Zorg Zaken Groep zijn ingediend.

Door Zorg Zaken Groep juist bevonden reclames zullen leiden tot herstel van de door haar verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten, zonder dat daarvoor kosten in rekening zullen worden gebracht, zulks naar haar inzicht.

 

Artikel 5 – Auteurs- en eigendomsrecht

Van alle bescheiden waarvan Zorg Zaken Groep zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij Zorg Zaken Groep. Deze bescheiden zijn en blijven eigendom van Zorg Zaken Groep.

Zorg Zaken Groep is gerechtigd de namen, logo’s, merktekens en andere afbeeldingen van haar opdrachtgever op haar website en andere uitingen weer te geven, tenzij opdrachtgever hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

 

Artikel 6 – Overmacht

In geval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zorg Zaken Groep opgeschort. Indien de periode de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 7 – Geheimhouding

Zorg Zaken Groep is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle in het kader van de opdracht omtrent het beroep / bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij in redelijkheid kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

 

Artikel 8 – Duurovereenkomsten

Zorg Zaken Groep kan een duurovereenkomst aangaan met opdrachtgever. De duurovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij minstens drie maanden voor het einde van het contractjaar de overeenkomst per aangetekend schrijven is opgezegd.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Zorg Zaken Groep, de medewerkers en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Zorg Zaken Groep de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag van het haar voor de betreffende opdracht toekomende honorarium.

Zorg Zaken Groep is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. Zorg Zaken Groep sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Zorg Zaken Groep dient schriftelijk en aangetekend aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane schade. Iedere aansprakelijkheid van Zorg Zaken Groep ter zake van door haar gemaakte fouten vervalt na verloop van drie maanden, nadat de schade zich aan opdrachtgever heeft geopenbaard.

Alle tussen Zorg Zaken Groep en opdrachtgever gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Zorg Zaken Groep en zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Artikel 10 – Faillissement opdrachtgever

Indien opdrachtgever in staat van faillissement, dan wel in surséance van betaling komt te verkeren, dan wel onder curatele wordt gesteld, dan wel indien opdrachtgever jegens Zorg Zaken Groep in gebreke blijft om de op hem rustende verplichtingen jegens Zorg Zaken Groep correct na te komen, dan wel indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stil gelegd of geliquideerd, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Zorg Zaken Groep is in deze gevallen gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, één en ander onverminderd het recht van Zorg Zaken Groep op het vorderen van schadevergoeding.

 

Algemene voorwaarden Zorg Zaken Groep 19 oktober 2015