Zo zit het: de Wet Normering Topinkomens 2

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT 2) volledig op de zorg van toepassing. De WNT 2 regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer kunnen verdienen dan 100% van het salaris van een minister. Dit houdt in 2016 een bruto maximuminkomen van € 179.000,-. Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onkostenvergoedingen en de pensioenbijdrage van de werkgever. Dit zorgt ervoor dat de hoogte van het salaris van topfunctionarissen in de zorg in een groot aantal gevallen is gedaald. Onder de WNT 1 was dit percentage in de zorgsector nog 130%, het salaris voor een aantal topfunctionarissen, waaronder bestuurders, gaat hiermee omlaag. In dit artikel zullen een aantal vragen over de WNT 2 worden beantwoord.


Is het bruto maximuminkomen bij alle zorginstellingen gelijk?

Het bruto maximuminkomen is niet voor iedere zorginstelling gelijk. Er zijn vijf verschillende klassen waarin de zorginstellingen worden ingedeeld. Zo kan het zijn dat in een bepaalde zorginstelling het bruto maximuminkomen niet € 179.000,- is, maar € 98.000,-. In welke klasse een bepaalde zorginstelling moet worden ingedeeld, is afhankelijk van een puntensysteem. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het soort zorginstelling en de omzet. Het is van groot belang om te weten in welke klasse de zorginstelling valt, want het gedeelte van het inkomen dat boven het maximuminkomen is uitgekomen wordt gezien als onverschuldigd betaald en moet achteraf worden teruggevorderd door de organisatie.


Wie is een topfunctionaris?

De wet geeft een maximuminkomen voor topfunctionarissen, maar wie zijn dat dan? Topfunctionarissen zijn volgens de WNT 2:

  • De leden van het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, zoals bestuurders en leden van de Raad van Toezicht.
  • De hoogste ondergeschikte(n).
  • Degenen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de totale zorginstelling, direct onder het hoogste niveau van deze zorginstelling.

Hieronder vallen dus meerdere functies. Let wel op, het maximuminkomen kan per functie ook weer verschillen. Zo hebben de leden van het toezichthoudende orgaan, met uitzondering van de voorzitter, slechts recht op 10% van de WNT-norm. De voorzitter van ditzelfde toezichthoudende orgaan heeft recht op 15% van dat maximum. Onder de WNT 1 was dit nog 5% respectievelijk 7,5% van de WNT-norm, dit percentage is dus onder de WNT 2 hoger dan onder de WNT 1. Dit leidt niet per definitie tot een hoger salaris voor de toezichthouder, de WNT-norm is immers van 130% naar 100% van een ministersalaris gedaald.


Is de WNT 2 ook van toepassing op interim-managers?

Als een interim-manager onder de beschrijving van een topfunctionaris valt, dan is de WNT 2 ook op hem van toepassing. De WNT 2 is, in tegenstelling tot de WNT 1, vanaf dag één van de opdracht van toepassing op de interim-managers. Wel bestaat er voor interim-managers op dit moment nog een ander maximuminkomen, dan voor andere topfunctionarissen. Het salaris van de ingehuurde interim-topfunctionaris mag in totaal voor de eerste zes maanden van de functievervulling niet meer dan € 144.000,- bedragen, dit komt neer op gemiddeld € 24.000,- per maand. In de zes maanden die daarop volgen mag het salaris van de interim-topfunctionaris niet meer bedragen dan € 108.000,-, dit is gemiddeld € 18.000,- per maand. Ook het uurtarief is gemaximeerd, dit mag niet meer bedragen dan € 175,-. Na twaalf maanden vallen de interim-topfunctionarissen onder dezelfde WNT-norm als andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector: maximaal € 179.000,-.


Hoe zit het met de bonussen?

Prestatiegerelateerde bonussen, winstdeling en andere variabele beloningen zijn volgens de WNT 2 verboden. Alleen jaarlijkse bonussen die structureel van aard zijn en dus doorwerken in de jaren daarna, zijn volgens de WNT 2 toegestaan, maar dit bedrag wordt dan wel meegeteld bij het berekenen van het bruto maximuminkomen.

Het kabinet heeft in december 2015 te kennen gegeven het algemeen verbod op bonussen te willen laten vervallen. Dit is slechts een voornemen, deze wijziging is nog niet doorgevoerd. Als deze wijziging er inderdaad komt, dan zal de bonus net als de jaarlijkse bonussen die structureel van aard zijn, ook meetellen bij de berekening van het inkomen. Het salaris mag dan met de bonus niet boven het bruto maximuminkomen worden uitkomen. 


Is de WNT 2 ook van toepassing op jubileumuitkeringen?

Jubileumuitkeringen die op grond van een wettelijk voorschrift, CAO of arbeidsvoorwaarden aan een topfunctionaris worden toegekend zijn, anders dan bonussen, wel toegestaan. Onbelaste jubileumuitkeringen bij 25 en 40 jaar worden zelfs niet meegeteld bij het maximuminkomen in de zin van de WNT 2. Deze uitkeringen kunnen dus naast het bruto maximuminkomen alsnog worden toegekend aan de topfunctionaris.

Dit is anders bij jubileumuitkeringen bij een dienstverband, anders dan 25 en 40 jaar, zoals bij een 12,5 jarig dienstverband. Deze uitkeringen zijn niet verboden, maar mogen samen met de overige inkomsten niet boven het maximuminkomen in de zin van de WNT 2 uitkomen.


Gelden deze regels ook voor het middenmanagement?

De WNT 2 is alleen van toepassing op topfunctionarissen. Medewerkers in het middenmanagement die niet onder de omschrijving van een topfunctionaris vallen, mogen een hoger salaris ontvangen. Mogelijk verandert dit wel in de toekomst, minister Plasterk heeft bekend gemaakt nog voor de zomer een wetsvoorstel voor de WNT 3 in te willen dienen. Onder de WNT 3 wordt geregeld dat niet alleen topfunctionarissen, maar iedereen met een dienstverband bij een instelling in de publieke en semi-publieke sector aan het bruto maximuminkomen is gebonden. Of dit wetsvoorstel ook daadwerkelijk zal komen en of de Eerste en Tweede Kamer hiermee akkoord gaan, is natuurlijk nog onbekend.


Bestaat er overgangsrecht?

De WNT 2 is geheel van toepassing op topfunctionarissen die na 1 januari 2016 zijn aangesteld. Voor topfunctionarissen die al voor 1 januari 2016 zijn aangesteld en voor wie de wijziging een verlaging van het toepasselijke inkomensmaximum inhouden, bestaat er overgangsrecht. Zij kunnen voor enige tijd een hoger inkomen behouden. Dit overgangsrecht is afhankelijk van het jaar waarin de bestuurder is aangesteld. Hierdoor kan inderdaad de situatie ontstaan dat bestuurders blijven zitten waar ze zitten en geen nieuwe bestuursfunctie aannemen, om zo nog te profiteren van het overgangsrecht en het hogere inkomen dat daarbij hoort.

WNT

 

 

 

 

 

De WNT 2 is een complexe wet met vele haken en ogen. Wij adviseren u graag met betrekking tot deze wet. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.