Bedrijfsvoering op orde

U de zorg, wij de zakenBedrijfsvoering

Van de zorgaanbieder wordt veel gevraagd. Net als iedere organisatie moet voldaan worden aan alle regels voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er veel extra eisen voor de zorgaanbieder. Juist om de zorgaanbieder te helpen om aan deze eisen te voldoen zijn wij in 2008 opgericht, onder het motto: U de zorg, Wij de zaken. Wij kennen de regels en weten hoe de zorgaanbieder hieraan moet voldoen en ondersteunen daarbij.

Op de volgende onderwerpen kunnen wij de bedrijfsvoering op orde brengen en de zorgaanbieder (klein en groot) ondersteunen:

Kwaliteit van zorg

We ondersteunen bij het invoeren van HKZ, ISO of het kwaliteitsmanagementsysteem in de zorgorganisatie. We helpen bij kwesties van de IGJ of gemeentelijke toezichthouders. We kennen de kwaliteitskaders van uw sector en  de wetten en regels, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen, de wet BIG en de regels omtrent medicatie. We gaan uit van de toezichtkaders die voor de aanbieder van belang zijn.
Nieuwe aanbieders helpen wij te voldoen aan de kwaliteitseisen.
We hebben een webapplicatie Quintra, die veel processen en procedures al heeft ingeregeld.

Overeenkomsten

Naast de gewone overeenkomsten, zoals koop en samenwerking kent de zorg ook een aantal veel voorkomende overeenkomsten, waarbij de inhoud erg belangrijk is. Bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht, de hoofd- en onderaannemerovereenkomst, de zorg-huurovereenkomst, de behandelovereenkomst, en de zorgovereenkomst. Aan deze overeenkomsten worden nogal wat eisen gesteld. We zorgen dat de overeenkomsten goed zijn, we beoordelen deze of stellen ze op.

Governance en Wtza vergunning

De besturing van de organisatie is steeds belangrijker. Al vanaf 11 medewerkers moet de zorgaanbieder een vergunning aanvragen op grond van de Wtza. Een eis is dan dat er een raad van commissarissen is van minimaal drie personen. Het betekent statuten, reglementen, protocollen enzovoort om dit te regelen.
Daarbij komt nog dat de keuze voor de juiste rechtsvorm ook van groot belang is. Fiscale redenen kunnen daarin een rol spelen, maar ook de risico's op aansprakelijkheid.
We hebben veel ervaring met het kiezen van de juiste rechtsvorm en de invoering van de governance in de zorgorganisatie. Het is en blijft maatwerk, maar met onze modellen kunnen we tegen relatief lage kosten de governance op orde brengen.
Naast deze hebben we ook een in company opleiding " Starten met de raad van commissarissen" en "Wetten en regels voor de raad van commissarissen".

Patiënten en cliënten

De positie van de cliënten en patiënten wordt beschermd. De Wgbo regelt veel patiëntenrechten zoals toestemming, uitleg, inzagerecht, geheimhouding en het beëindigen van de zorgovereenkomst. Ook de onvrijwillige zorg verplicht de zorgaanbieder terdege rekening te houden met de belangen van de cliënt in zorg.
Voor de medezeggenschap is de zorgaanbieder verplicht een cliëntenraad in te stellen als er al meer dan 10 medewerkers/zzp-ers werkzaam zijn.
We adviseren over de opstelling van de zorgovereenkomst en zorgplannen, we helpen met het medezeggenschapsreglement met de cliëntenraad en hebben een handboek Wet zorg en dwang en geven een in company workshop Wzd.

Privacy

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht, deze heeft grote consequenties voor de zorgaanbieder. De AVG verwacht dat er veel zelf wordt gedaan door de zorgaanbieder: een verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten, datalekprocedures en datalekregister zijn voorbeelden. Naast de AVG is in tal van andere wetten de privacy geregeld voor de zorgaanbieder.
Ook digitale uitwisseling van gegevens is in de wet uitgebreid geregeld.
Wij ondersteunen zorgaanbieders zodat zij volledig AVG proof zijn, adviseren over privacyvraagstukken en verzorgen een  in company opleiding 'Privacy in de zorgorganisatie.'

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een specialistisch onderwerp. De werknemer wordt op grond van de wet goed beschermd tegen de werkgever. Belangrijke vraagstukken zijn bijvoorbeeld  hoe om te gaan met de zieke medewerker, de arbeidsovereenkomst en de cao, de disfunctionerende medewerker en arbeidsomstandigheden.
Wij adviseren en ondersteunen zorgaanbieders op het terrein van het arbeidsrecht.

Aanbesteden/zorgverkoop

De financiers van zorg zoals het zorgkantoor in de Wlz , de zorgverzekeraar in de Zvw en de gemeente in de Wmo en de Jeugdwet bieden de mogelijkheid met hen een overeenkomst te sluiten voor het leveren van zorg, we noemen dit zorg in natura.
De financiers bepalen zelf de eisen waaraan de aanbieder moet voldoen en ook de periode waarin de aanbesteding kan worden gedaan. In principe zijn de financiers vrij om te bepalen met wie zij deze overeenkomst aangaan. Het is daarom van het grootste belang dat de zorgaanbieder zich goed presenteert en aan alle eisen voldoet.
Wij kunnen daarbij ondersteunen, we spreken de taal van de financiers en kunnen ervoor zorgen dat uw zorgorganisatie zich goed presenteert.

Financiering van de zorg

Hoe ziet het stelsel van de financiering van de zorg er nu uit. Wanneer wordt de zorg vergoed uit de Wet langdurige zorg, wat uit de Zorgverzekeringswet, de Wmo, de Jeugdwet of de Wet forensische zorg. Welke wet gaat voor, hoe werken de uitvoeringsinstanties, welke tarieven mogen in rekening worden gebracht. De kennis van de financieringswetten is voor ons een belangrijke basis van onze werkzaamheden. Het maakt nogal uit of de zorg gefinancierd wordt uit de Wlz of de Wmo. Ook voor strategische keuzes voor de toekomst is belangrijk hoe de huidige financiering is en hoe deze zich gaat ontwikkelen.
Onze kennis gebruiken we dan ook vooral bij strategische advisering en eigenlijk alle andere onderwerpen.

Handboeken en opleidingen

Onze kennis en ervaring delen wij in onze in company opleidingen en handboeken. In company opleidingen kunnen ook een opleiding zijn voor een aantal zorgaanbieders gezamenlijk.
In company opleidingen hebben we op dit moment beschikbaar voor gezondheidsrecht in vier modules, privacy, raad van commissarissen en arbeidsrecht.
Daarnaast hebben we het digitaal handboek zorgaanbieder. In deze webversie is alle noodzakelijke en nuttige kennis voor de zorgaanbieder gebundeld. Toegankelijk beschreven met alle bronnen te raadplegen en nog veel meer. Doordat het een webapplicatie is beschikt de zorgaanbieder altijd over de huidige regels en documenten en de nieuwe regels die eraan komen.