Beleidsdocumenten

Op deze pagina treft u belangrijke actuele beleidsdocumenten aan, zoals de codes en documenten van VWS.

Beleidsdocumenten

Rapport NZa impactanalyse verpleeghuiszorg 2017
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft de NZa gevraagd een impactanalyse uit te voeren en een relatie te leggen tussen de kwaliteitseisen uit het vernieuwde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de (meer)kosten die deze tot gevolg hebben voor de sector. Het rapport van 31 maart 2017 treft u hier.

Kamerbrief met reactie op artikel over de reconstructie van het PGB-trekkingsrecht en aanvullende vragen
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) reageert op het artikel in de NRC van 17 februari 2017 over de reconstructie van het PGB-trekkingsrecht en beantwoordt aanvullende vragen. De brief van 22 februari 2017 treft u hier.

Kamerbrief over Beleidsreactie maatwerk in de Wlz
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de Beleidsreactie maatwerk in de Wet langdurige zorg. Staatssecretaris Van Rijn wil maatwerk voor iedereen die met een Wlz-indicatie de wens heeft om thuis te blijven wonen. De brief van 20 februari 2017 treft u hier.

Kamerbrief over Stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten. De brief van 8 februari treft u hier.

Kamerbrief over Goodwill problematiek huisartsen
Brief van minister Schippers (VWS) (aan de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer) over goodwill problematiek huisartsen. De brief van 26 januari 2017 treft u hier.

Kamerbrief over afronding herindicatietraject “Wlz-indiceerbaren”
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de stand van zaken rond het herindiceren van de zogenoemde Wlz-indiceerbaren aan de Tweede Kamer. De brief van 7 juli 2016 treft u hier.

Kamerbrief over nader standpunt health checks
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van de denkrichting over health checks (gezondheidsonderzoeken) uit haar brief van 6 oktober 2015. De brief van 27 juni 2016 treft u hier.

Kamerbrief over voortgang nieuw jeugdstelsel
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Van der Steur (VenJ) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken in de jeugdhulp. De brief van 22 juni 2016 treft u hier.

Kamerbrief over Toekomst van de uitvoering van het pgb
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de uitvoering van het pgb. De brief van 21 juni 2016 treft u hier.

Kamerbrief over geschilbeslechting zorgcontractering
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de start van de zogeheten 'Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering'. De brief van 2 juni 2016 treft u hier.

Kamerbrief over Zvw-pakket per 2017
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Zorgverzekeringswetpakket per 2017. De brief van 20 mei treft u hier.

Kamerbrief over enkele ontwikkelingen rondom Zvw-pgb
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen rondom het persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). De staatssecretaris gaat onder meer in op het versnellen van de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-pgb-zaken. De brief van 29 april treft u hier.

Kamerbrief over kwaliteitsstatuut GGZ
In deze kamerbrief informeert minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer over het model kwaliteitsstatuut voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De brief van 26 april treft u hier.

Inhoudelijke reactie op verkenning fraudebestendig pgb door bureau Wetgevingswerken
In deze kamerbrief geeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie op de verkenning van een fraudebestendig persoonsgebonden budget (pgb). De brief van 8 april 2016 treft u hier.

Verzoek uit Regeling van werkzaamheden inzake het bericht 'Gevangenen kregen gevoelige patiëntgegevens onder ogen'
In deze kamerbrief gaat minister Schippers in op de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart jongstleden. Meer informatie wordt gegeven over de wijze waarop de bescherming van patiëntgegevens wordt geborgd. De brief van 16 maart 2016 treft u hier.

Waardig leven met zorg
In deze kamerbrief kondigt Van Rijn een experiment aan met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg (Wlz). Persoonsvolgende bekostiging houdt in dat een zorgaanbieder pas een vergoeding krijgt voor het leveren van zorg op het moment dat een cliënt zijn voorkeur voor deze aanbieder uitspreekt. Onderdeel van dit experiment is dat hij pgb-financiering waar mogelijk wil omzetten naar zorg in natura. De brief van 26 februari 2016 treft u hier. In bijlage 1 treft u meer informatie over waardig leven met zorg. In bijlage 2 vindt u een overzicht van initiatieven gericht op vernieuwing van de langdurige zorg

Financiering woonaanpassingen en hulpmiddelen voor Wlz-cliënten
Staatssecretaris Van Rijn gaat in deze kamerbrief in op de overheveling van woningaanpassingen en hulpmiddelen voor Wlz-cliënten. Dit zou op 1 januari 2016 worden overgeheveld van de Wmo naar de Wlz. De randvoorwaarden voor deze overheveling blijken onvoldoende uitgewerkt. Daarom moet de overheveling worden uitgesteld. De afspraak is gemaakt dat gemeenten minimaal nog één jaar (2016) de huishoudelijke verzorging voor deze cliënten zullen voortzetten. De brief van 23 september 2015 treft u hier.

Voortgang hervorming langdurige zorg 2e kwartaal 2015
In deze kamerbrief bespreekt minister Van Rijn de voortgang van de hervormingen in de langdurige zorg . Er wordt aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de hervormingen en wordt ingegaan op een aantal moties en toezeggingen. Ten slotte wordt onder meer ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de Wmo, de Zvw en de Wlz. Het document van 25 juni 2015 treft u hier.

Eerste lijns verblijf
In de brief wordt ingegaan op de overheveling van kortdurend verblijf van de Wlz naar de ZvwDe kamerbrief aan de Tweede Kamer van 17 juni 2015 treft u hier.

Risicoverevening 2016
In deze brief informeert minister Schippers de Tweede Kamer over de verbeteringen die zij per 2016 van plan is aan te brengen in de risicoverevening. Er zijn verbeteringen voor de bestaande vereveningskenmerken en er worden nieuwe vereveningskenmerken geïntroduceerd. De resultaten van deze beoogde wijzigingen worden nog onderzocht. Voor de somatische zorg en de wijkverpleging zijn al resultaten bekend, deze zijn in de kamerbrief verwerkt. Het wordt voor zorgverzekeraars lonend om zich op kwetsbare groepen verzekerden te richten die veel zorg gebruiken. De Regeling risicoverdeling 2016 zal na Prinsjesdag, doch vóór 1 oktober worden gepubliceerd. Het Zorginstituut stelt uiterlijk 15 oktober de vereveningsbijdrage per verzekeraar vast. De brief aan de Tweede kamer van 16 juni 2015 treft u hier.

Rapport basispakket zorgverzekering
In de kamerbrief geeft minister Schippers een reactie op het rapport van de rekenkamer over de basisverzekering. Zij stelt in deze kamerbrief onder andere dat artsen, zorgverzekeraars en patiënten naar haar mening van groot belang zijn om de pakketinperking te kunnen realiseren. Zorginstituut Nederland licht op dit moment systematisch het basispakket door op zoek naar inefficiënte behandelingen. De brief aan de Tweede kamer van 15 juni 2015 treft u hier.

Bekostiging wijkverpleging
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gaat in op de overheveling van de verpleging en verzorging naar de Zvw. Door deze overheveling is de wijkverpleegkundige als belangrijke spil in de wijk gepositioneerd. Van Rijn schetst de veranderingen in de bekostiging van verpleging en verzorging vanaf 2016 en zet uiteen welke voorbereidende stappen in 2015 worden genomen. Zijn streven is om in 2017 te komen tot landelijke invoer van een nieuwe bekostiging. Verder geeft Van Rijn de uitgangspunten waaraan de bekostiging wijkverpleging in ieder geval moet voldoen. De brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2015 treft u hier.

Op een andere manier naar het basispakket kijken
Om te bepalen of een medische behandeling in het basispakket zit moet niet alleen gekeken worden naar de behandeling an sich, maar meer naar de patiënt die de behandeling nodig heeft. Brief minister VWS van 17 april 2015. Voor de brief klik hier.

Voorkomen verspilling verbetert kwaliteit zorg
Het tegengaan van verspilling in de zorg en het verbeteren van kwaliteit van de zorg gaan hand in hand: 'ook hier geldt, betere kwaliteit loont.'  De Tussenstand Aanpak Verspilling is op 31 maart 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor het document klik hier.

Kwaliteit loont in de zorg
In verband met de afwijzing in de Eerste Kamer in december 2014 van het wetsontwerp 'vrije artsenkeuze' heeft Minister Edith Schippers (VWS) een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector hersteld. De brief aan de  Tweede Kamer van 6 februari 2015 treft u hier.

Goed bestuur in de zorg
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) willen een hardere aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid in de zorg. Ondanks dat bestuurders en toezichthouders in de zorg al een belangrijke professionaliseringslag hebben gemaakt, blijkt uit verschillende incidenten dat slecht bestuur en onvoldoende intern toezicht op een zorgaanbieder gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. Om de kwaliteit van het bestuur en intern toezicht te verbeteren, komt er onder meer een verplichte accreditatie en registratie van zorgbestuurders. De brief aan de Tweede Kamer van 22 januari 2015 treft u hier.

 

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het overzicht wettelijk verplichte registraties V&V?
Neem vrijblijvend contact op met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier