check

Hier treft u de belangrijkste wetsvoorstellen voor het gezondheidsrecht en de bedrijfsvoering.

 

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van de registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan de physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen- 34.630.

Dit wetsvoorstel gaat over het wijzigen van de Wet BIG. Het wetsvoorstel gaat onder meer in op het opnemen van de physician assistant in de lijst van de registerberoepen. Aan het beroep van de physician assistants wordt een zelfstandige bevoegdheid toegekend voor bepaalde voorbehouden handelingen. Daarnaast gaat het wetsvoorstel in op het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan verpleegkundig specialisten.

Wetsvoorstel, MvT, Parlementaire behandeling

 

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht - 34.629.

Naar aanleiding van de tweede evaluatie van de Wet BIG zijn er enkele wijzigingen aanbevolen, deze zijn uitgewerkt in dit wetsvoorstel. De tweede evaluatie diende ertoe om te bezien of de Wet BIG voldoende aansluit op ontwikkelingen in de zorg en de samenleving. De verbeterpunten die worden beschreven in het evaluatierapport zijn mede aanleiding geweest voor het opstellen van dit wetsvoorstel.

Wetsvoorstel, MvT, Voorstel van wet Eerste Kamer, Parlementaire behandeling

 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten – 34.483

Wetsvoorstel, MvT, Parlementaire behandeling

 

Wijzigen van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis- 34.399.

Het wetsvoorstel voorziet in het aanpassen van de Zorgverzekeringswet zodat de digitale zorgpolis standaard wordt, tenzij de verzekeringnemer hiermee uitdrukkelijk niet instemt.

Wetsvoorstel, MvT, Parlementaire behandeling

 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid  34.472

Dit wetsvoorstel gaat over de wijzigingen van de Wet publieke gezondheid. Het gaat onder meer in op het verband met het opnemen van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren.

Wetsvoorstel, MvT, Parlementaire behandeling

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg  34.445

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) duidelijker te positioneren als "robuuste en onafhankelijke toezichthouder". Reguleringstaken worden daartoe belegd bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het sectorspecifieke markttoezicht wordt bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) neergelegd. Daarnaast geeft het voorstel een aanzet tot deregulering, met name door in de tarief- en prestatieregulering van een verbodstelsel over te gaan tot een gebodstelsel.

Wetsvoorstel, MvT, Parlementaire behandeling

 

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten – 31.996

Het voorstel introduceert een uniforme regeling voor het verlenen van zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening (dementie) of een verstandelijke handicap. De zorg kan vrijwillig worden verleend, maar ook – onder voorwaarden – onvrijwillig en ongeacht de plaats waar de cliënten verblijven. Opneming van cliënten die geen bereidheid tonen om zich te laten opnemen maar zich daar ook niet tegen verzetten, wordt wel geregeld in het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel, MvT, Voorstel van wet Eerste KamerParlementaire behandeling

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg – 32.399

Dit wetsvoorstel voorziet in verplichte geestelijke gezondheidszorg op maat voor personen met een psychische stoornis, die zo ernstig is, dat het noodzakelijk is om de (dreigende) schade voor betrokkene zelf of zijn omgeving af te wenden. Slechts om zeer dringende redenen en alleen op basis van een zorgvuldig voorbereide beslissing kan tot verplichte zorg worden besloten.

Wetsvoorstel, MvTNota van WijzigingVoorstel van Wet Eerste KamerParlementaire behandeling

 

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg  – 33.168

Doel van het voorstel is winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Daardoor zullen zij beter in staat zijn om financiering in de vorm van risicodragend vermogen aan te trekken, waarmee wordt beoogd de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg te verbeteren. Er worden drie randvoorwaarden gesteld aan de organisatie van de zorgaanbieder. Dit wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid winst uit te keren voor aanbieders van andere typen zorg.

Wetsvoorstel, MvT, Voorstel van wet Eerste Kamer, MvAParlementaire behandeling

 

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg – 33.980

Dit wetsvoorstel beoogt de ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden beter in staat te stellen de controle op de naleving van de onderlinge overeenkomsten te verbeteren. Tevens wordt beoogd dat de zorgautoriteit, ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden effectief fraude bestrijden.

Wetsvoorstel, MvT, Voorstel van wet Eerste KamerParlementaire behandeling

 

Wetsvoorstel vergoeding en verhaal affectieschade – 34.257

Dit wetsvoorstel beoogt de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken. Bij affectieschade gaat het om de emotionele schade van nabestaanden en naasten van slachtoffers die ernstig gewond zijn geraakt dan wel zijn overleden als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout.

Wetsvoorstel, MvT, Parlementaire behandeling

 

Beperking dekking grensoverschrijdende zorg – 34.333

Dit wetsvoorstel bevat enkele wijzigingen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het wetsvoorstel heeft betrekking op grensoverschrijdende zorg. Eén van de belangrijkste wijzigingen uit dit wetsvoorstel is dat de werelddekking voor de zorgverzekering zal worden vervangen door een Europese dekking.

Wetsvoorstel, MvT, Voorstel van wet Eerste Kamer, Parlementaire behandeling