Coronamaatregelen

De impact van het Coronavirus is gigantisch voor de maatschappij, maar zeker ook voor de zorg.
Het kabinet en de uitvoeringsorganisaties hebben tal van maatregelen genomen.

 

NZa

De Nationale zorgautoriteit verruimt de regeling medisch specialistische zorg door face-to-face contact zo veel mogelijk te laten vermijden. Daarnaast wordt er een regel ontwikkeld om extra kosten, gemaakt door de corona crisis, in de langdurige zorg kunnen worden vergoed.

Het wordt mogelijk gemaakt om op afstand zorg te verlenen door de verruiming in deze regeling. Dat betekent dat het gebruik van middelen zoals Microsoft Teams ingezet kan worden.

De Nationale Zorgautoriteit streeft ernaar om op 1 juli 2020 een nieuwe regeling te publiceren. De regeling zal een toevoeging zijn op de regeling Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). Met de nieuwe regeling kunnen extra kosten worden vergoed die worden gemaakt door de coronacrisis. Denk dan bijvoorbeeld aan materiaal voor verplegen en isoleren van besmette mensen en het inzetten van extra personeel.

 

CIZ

Het CIZ heeft een noodmaatregel in het leven geroepen rondom corona. Er zijn hulpbehoevenden die als gevolg van het coronavirus een indicatie nodig hebben. Indien het voor de zorgaanbieder, vanwege de corona drukte, niet mogelijk is medische gegevens van betreffende cliënt aan te leveren wordt er tijdelijk geen onderzoek door het CIZ gedaan. Het is belangrijk dat er sprake moet zijn van noodzaak bij het aanvragen van de versoepelde Wlz-indicatie.

 

SVB over PGB

De SVB heeft een aantal versoepelende maatregelen voor het PGB in de Wlz. Deze gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

 1. Er kunnen meer uren zorg worden ingekocht bij de zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft.
 2. Er kan vervangende zorg worden ingezet voor dagbesteding alsmede andere vormen van communicatie op afstand.
 3. De zorgverlener wordt doorbetaald ook als er tijdelijk geen zorg kan worden verleend.
 4. Er zal een gecoördineerde aanvraag voor beschermingsmaatregelen zijn. Denk daarbij aan het aanvragen van desinfectiemiddelen, mondkapjes, handschoenen etc.

 

Belastingdienst

De belastingdienst heeft een aantal versoepelende maatregelen die vooralsnog van kracht zijn tot 19 juni 2020.

 • Ondernemers kunnen nadat ze aangifte hebben gedaan en een aanslag hebben ontvangen, bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Wanneer er bijzonder uitstel van betaling aangevraagd wordt voor meer dan 3 maanden kan de belastingdienst meer informatie opvragen;
 • U kunt verlaging van uw voorlopige aanslag aanvragen wanneer u een lagere winst verwacht door de uitbraak van corona;
 • De invorderingsrente van 4% en de belastingrente van 4% worden beide verlaagd naar 0,01%;
 • Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om deze te laten deblokkeren;
 • Premiedifferentiatie WW: de termijn voor schriftelijke vastlegging van contracten is met 3 maanden verlengd. De termijn was tot 1 april 2020 maar u heeft nu de tijd tot 1 juli 2020.
 • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

Kamer van Koophandel

De kamer van Koophandel heeft een coronaregelingencheck gemaakt voor ondernemers. U kunt dan nakijken of u in aanmerking komt voor een regeling.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Er is een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid in het leven geroepen vanwege de corona uitbraak. Deze komt in de plaats van de regeling werktijdverkorting. De regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. U kunt werknemers met een vast en met een flexibel dienstverband doorbetalen. Vanaf 6 april 2020 kunt u de regeling aanvragen via het UWV.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Er zijn een aantal maatregelen genomen om ondernemers financieel ondersteuning te bieden tijdens de coronacrisis. Wel zitten er een aantal voorwaarden verbonden. Deze vindt u in een overzicht op de website. De regeling bestaat uit twee delen:

 1. Een tijdelijke inkomensondersteuning, maximaal 3 maanden, die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum;
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Om te kijken of u in aanmerking komt voor de Tozo regeling kunt u zelf de check doen.

 

Inspectie gezondheidszorg en Jeugd

De IGJ zal haar rol anders dan gebruikelijk invullen. Dat betekent dat zij rekening houden met de moeilijke omstandigheden waarin zorgaanbieders zich bevinden. Wel blijft de IGJ de controle uitoefenen en locatiebezoeken brengen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Er kunnen niet-BIG geregistreerde personen worden ingezet. In verband met schaarste aan medische hulpmiddelen is het ook mogelijk om medische hulpmiddelen zonder CE markering te gebruiken. Achteraf kan worden vastgelegd welke afwegingen zijn gemaakt voor de verantwoording van deze gebruikte medische hulpmiddelen. Daarnaast wordt het toegestaan om geneesmiddelen onder voorwaarden in tijdelijke corona-klinieken op te slaan. Ook het aanleveren van de jaarverantwoording wordt uitgesteld tot 1 oktober. Dit dient te worden aangevraagd voor 15 juli 2020.

 

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars hebben ook een aantal versoepelende maatregelen vastgesteld om verzekerden en zorgaanbieders tegemoet te komen tijdens de coronacrisis. Dit is kenbaar gemaakt in een brief vanuit Zorgverzekeraars Nederland.

 1. Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt. Gedeclareerde zorg kan sneller gedeclareerd worden en zal sneller worden uitbetaald.
 2. De continuïteitsbijdrage regeling is in het leven geroepen. Deze regeling staat open voor alle aanbieders die zorg verlenen, gecontracteerd en niet-gecontracteerd, dat valt onder de basisverzekering, niet zijnde acute en Wlz-zorg. Deze regeling is gestart per 1 maart en loopt vooralsnog tot en met 30 juni. De regeling is ontstaan om de zorgaanbieders zo lang mogelijk financieel te kunnen ondersteunen. Zo kan worden voorkomen dat men medewerkers moet ontslaan.
 3. De vooruitbetalingsregeling is ook in te leven geroepen. Dit is een aanvullende regeling op de continuïteitsbijdrage regeling. Dit geldt voor zorgaanbieders, gecontracteerd en niet-gecontracteerd, die het hoofd niet boven water kunnen houden door de coronacrisis. Vanaf 14 april is via VECOZO een vooruitbetaling aan te vragen.

 

Landelijke Huisartsen Vereniging

Er is een pakket met maatregelen voor Huisartsen samengesteld. Ondanks de coronacrisis moet de continuïteit van huisartspraktijken worden gewaarborgd. Er zijn een aantal maatregelen en tegemoetkomingen samengesteld.

 1. Visites door huisartsen aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus mogen worden gedeclareerd onder het intensieve zorgtarief.
 2. Huisartsen kunnen per patiënt eenmalig €10,- in rekening brengen.
 3. Huisartsenposten kunnen een opslag van €15,- betalen aan huisartsen die extra worden ingeroosterd vanwege corona.
 4. Het is tijdelijk toegestaan dat het maximale budget van 110% van een huisartsenpost te overschrijden wegens gemaakte kosten door corona.

 

Zorginstituut Nederland

In verband met de corona uitbraak wordt de aanlevering van de PREM wijkverpleging uitgesteld tot 30 juni 2020.

 

Pensioenpremie

De werkgever mag de pensioenpremie tijdelijk later betalen. De PFZW voert tijdelijk een minder streng incassobeleid bij het innen van premies. Daarnaast heeft de PFZW twee mogelijkheden uitgezet:

 1. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor het afdragen van pensioenpremie.
 2. Er kan vooralsnog tot 1 juni 2020 uitstel van betaling worden verleend bij acute geldproblemen.