De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor de zorgaanbieder

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) treedt op 1 juli 2021 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor stichtingen en coöperaties in de zorg.Wbtr

Er is een verbod opgenomen voor bestuurders en toezichthouders om mee te doen aan de beraadslagingen en de besluitvorming als er sprake is van een tegenstrijdig belang bij een of alle bestuurders of toezichthouders.

Er zijn regels voor ontstentenis en belet vastgelegd; als een bestuur of toezichthouder niet aanwezig is, gedurende korte of lange termijn. Dit is nodig om de besluitvorming altijd door te kunnen laten gaan. Dit kan ook aan de orde zijn bij een situatie van tegenstrijdig belang.

Er is een beperking opgelegd aan het meervoudig stemrecht.

De mogelijkheid van een one tierboard is wettelijk geregeld, dat wil zeggen dat er niet meer een aparte raad van toezicht is. Er is alleen nog een bestuur, bestaande uit uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

De aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders is wettelijk geregeld.

Het is belangrijk dat de bestuurders en toezichthouders zich bewust zijn van deze veranderingen. Het wordt dringend geadviseerd om de statuten te beoordelen en (vrijwel zeker) op deze wet aan te passen.

In een pdf hebben we de wet verder uitgeschreven.

Als specialist op het gebied van het ondernemingsrecht voor zorgaanbieders, kunnen we op verschillende manieren ondersteuning bieden.

  1. Beoordelen van de huidige statuten, desgewenst ook in combinatie met de eisen uit de Wtza en de Governancecode Zorg.
  2. Opstellen van wijzigingsvoorstellen in de statuten.
  3. Mondeling en/of schriftelijk toelichten van de wijzigingsvoorstellen en de gewijzigde wetgeving aan het bestuur en/of de raad van toezicht.

 

Wtza

Ook de Wtza is een nieuwe wet, die de huidige WTZi vervangt. Hierover leest u meer op de pagina Wtza.

Het is verstandig de combinatie te maken bij de beoordeling van de statuten, u hoeft dan maar éénmalig een besluit te nemen tot statutenwijziging.