De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), belangrijk voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt op 1 januari 2022 in werking. De wet vervangt de WTZi en kan gevolgen hebben voor alle aanbieders in de zorg, ongeacht de rechtsvorm.

De wet regelt de verplichte melding van nieuwe zorgaanbieders en de vergunningsplicht van alle aanbieders.

Nieuwe aanbieders

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijke verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat zij van start mogen gaan. Dit geldt voor alle aanbieders die zorg verlenen uit de Wkkgz (Wlz, Zvw, andere zorg) en de Jeugdwet. De meldingsplicht geldt ook voor onderaannemers en ZZP-ers.

Bestaande zorgaanbieders die niet over een WTZi toelating beschikken zullen zich voor 1 juli 2022 bij het CIBG moeten melden.

Hiermee nemen zij kennis van de kwaliteitseisen voor zorgaanbieders. Deze verplichtingen vindt u hier.

Vergunningsplicht

De vergunningplicht gaat gelden voor aanbieders waar minimaal 10 medewerkers werkzaam zijn. Voor het tellen van het aantal medewerkers, tellen alle medewerkers en ZZP-ers die zorg verlenen mee. Het gaat om het aantal mensen, niet de omvang van het contract van de medewerker.

De Wtza stelt eisen aan de bedrijfsvoering, de bestuursstructuur, alsmede voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg.

De vergunningplicht geldt niet voor onderaannemers.

Bestuursstructuur

De eisen die gesteld worden aan de bestuursstructuur zijn in belangrijke mate vergelijkbaar aan de eisen m.b.t. het onafhankelijk toezicht onder de WTZi, met dit verschil dat de raad van toezicht of raad van commissarissen uit minimaal drie natuurlijke personen moet bestaan.

Deze eis geldt al voor zorginstellingen met 10 medewerkers, deze moeten een vergunning aanvragen als er sprake is van verblijf, specialistische zorg, verpleging, verzorging en/of begeleiding.

Voor eerstelijns praktijken (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten e.d.) is het minimum aantal op 25 zorgmedewerkers gesteld.

Overgangsregeling

Als de instelling al een WTZi toelating heeft wordt deze omgezet in een Wtza vergunning.

Is de instelling van rechtswege toegelaten dan dient de vergunning binnen twee jaar aangevraagd te worden.

Was een toelating eerder niet nodig, bijvoorbeeld omdat er sprake was van PGB financiering dan zal ook binnen twee jaar een vergunning moeten worden aangevraagd.

Als u niet aan de wet voldoet

De IGJ houdt toezicht op de verplichtingen uit de Wtza en kan bij overtreding een last onder dwangsom opleggen of zelfs de vergunning intrekken.

Onze inzet

We hebben veel ervaring bij het opstellen van statuten en het doen van de aanvraag WTZi, wij garanderen zelfs dat de zorgaanbieder de toelating krijgt.

We beoordelen en stellen statuten op die voldoen aan de eisen van de WTZi en straks de Wtza.

We maken reglementen voor het bestuur en de raad van commissarissen/raad van toezicht op wens en maat van de organisatie. Ook de overige regelingen verzorgen we voor de zorginstellingen, zoals de klokkenluidersregeling, cliëntenraad, conflictregeling en dergelijke.

We geven incompany workshops van een halve dag gericht op de verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders.

Kortom: we helpen met de regels en het gaan werken met deze regels.

 

Wbtr

Voor stichtingen en coöperatieve verenigingen gaat op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) gelden. Het kan verstandig zijn de statuten helemaal up to date te maken met de nieuwe regels. Zie hiervoor ook de pagina Wbtr.