Documentenbank

In onze documentenbank vindt u tal van documenten voor de zorgaanbieder die we tegen een vaste prijs aanbieden. Deze worden door ons passend gemaakt op uw organisatie voor een vast tarief.

De documenten zijn statuten, reglementen/regelingen en overeenkomsten.
Documenten die iedere zorgaanbieder nodig heeft en goed moeten zijn naar de laatste stand van de wet- en regelgeving en uw eigen wensen, kortom actueel en passend.

Uiteraard kunnen we ook andere documenten voor u opstellen of beoordelen neemt u daarvoor contact met ons op.

 

Hoe werkt het?

Ga naar onze lijst met documenten en klik uw bestelling(en) aan

documenten

We nemen contact met u op via mail, telefoon, ZOOM of Teams

U ontvangt een concept-document waarop u kunt reageren

Uw opmerkingen zijn verwerkt en uw document past bij uw organisatie

 

 

 

 

Onderstaand de documenten waar u uit kunt kiezen:

 

Statuten

Statuten B.V. met raad van commissarissen
Moet u op grond van de Wtza beschikken over een raad van commissarissen dan kunnen wij zorgen voor statuten die voldoen aan de eisen van de Wtza en de laatste wet- en regelgeving.
We garanderen dat deze voldoen aan de vergunningeisen.

Alle kosten van de notaris zijn inbegrepen inclusief de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het enige dat u moet doen is een volmacht ondertekenen bij een plaatselijke notaris.
De kosten bedragen € 1.250,–, inclusief notariskosten.

Het maakt niet uit of het om een nieuwe B.V. gaat of een statutenwijziging van een bestaande B.V.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Statuten Stichting met raad van toezicht
Moet u op grond van de Wtza beschikken over een raad van toezicht dan kunnen wij zorgen zorgen voor statuten die voldoen aan de eisen van de Wtza en de laatste wet- en regelgeving.
We garanderen dat deze voldoen aan de vergunningeisen.

Alle kosten van de notaris zijn inbegrepen inclusief de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het enige dat u moet doen is een volmacht ondertekenen bij een plaatselijke notaris.
De kosten bedragen € 1.250,–, inclusief notariskosten.

Het maakt niet uit of het om een nieuwe stichting gaat of een statutenwijziging van een bestaande Stichting. Desgewenst nemen we de ANBI status daarin mee.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Statuten coöperatie met raad van commissarissen
Moet u op grond van de Wtza beschikken over een raad van commissarissen dan kunnen wij zorgen voor statuten die voldoen aan de eisen van de Wtza en de laatste wet- en regelgeving.
We garanderen dat deze voldoen aan de vergunningeisen.

Alle kosten van de notaris zijn inbegrepen inclusief de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het enige dat u moet doen is een volmacht ondertekenen bij een plaatselijke notaris.
Als het gaat om een bestaande coöperatie, dus een statutenwijziging, dan bedragen de kosten € 1.250,–, inclusief notariskosten.
Gaat het om een nieuw op te richten coöperatie dan is de prijs op aanvraag.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Statuten Zorg B.V. zonder raad van commissarissen
Heeft u geen raad van commissarissen nodig en moet u voor het overige wel aan de Wtza voldoen dan zijn de statuten eenvoudiger. We kunnen zorgen voor passende statuten op maat.

De kosten bedragen € 850,–, inclusief notariskosten.

Het maakt niet uit of het om een nieuwe B.V. gaat of een statutenwijziging van een bestaande B.V.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Statuten Zorg Stichting zonder raad van toezicht
Heeft u geen raad van toezicht nodig en moet u voor het overige wel aan de Wtza voldoen dan zijn de statuten eenvoudiger. We kunnen zorgen voor passende statuten op maat.

De kosten bedragen € 850,–, inclusief notariskosten.

Het maakt niet uit of het om een nieuwe stichting gaat of een statutenwijziging van een bestaande Stichting. Desgewenst nemen we de ANBI status daarin mee.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Statuten Coöperatie zonder raad van commissarissen
Heeft u geen raad van commissarissen nodig en moet u voor het overige wel aan de Wtza voldoen dan zijn de statuten eenvoudiger. We kunnen zorgen voor passende statuten op maat.

Als het gaat om een bestaande coöperatie, dus een statutenwijziging, dan bedragen de kosten € 850,–, inclusief notariskosten.
Gaat het om een nieuw op te richten coöperatie dan is de prijs op aanvraag.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Oprichten ANBI-stichting
De ANBI stichting heeft veel voordelen, zo kan deze stichting belasting vrij schenkingen en erfenissen/legaten ontvangen en komt deze gemakkelijker in aanmerking voor fondsen.

De kosten voor de oprichting van een ANBI stichting bedragen € 975,–, inclusief notariskosten.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Oprichten Holding B.V.
Wenst u een B.V. die alleen de aandelen houdt en verder geen activiteiten heeft dan spreken we over een holding B.V.

De kosten voor het oprichten van een holding B.V. bedragen € 650,–, inclusief notariskosten.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Hoe werkt het bij statuten waar de notaris voor nodig is?
Bij een statutenwijziging of een oprichtingsakte werkt het eigenlijk hetzelfde, maar komt de stap van de notaris erbij.
Als u akkoord bent met de tekst van de statuten hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens zenden we naar onze samenwerkingsnotaris en deze neemt met u contact op voor het ondertekenen van een volmacht.
Deze ondertekening kan gewoon plaatsvinden in uw eigen woonplaats, maar moet wel bij een notaris plaatsvinden (legaliseren van de handtekening). Als dit is gedaan zorgt de notaris voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en is de rechtspersoon opgericht of zijn de statuten gewijzigd.

 

Reglementen/regelingen

Reglement intern toezicht voor de maatschap/VOF/CV of de eenmanszaak
Ook als niet-rechtspersoon kunt u verplicht zijn, als u aan de eisen uit de Wtza voldoet, een intern toezichthouder in te stellen. Hiervoor moet u een reglement opstellen.

De kosten voor een dergelijk reglement bedragen € 850,– en wij zorgen ervoor dat deze geschikt is voor het doen van de vergunningaanvraag.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Reglement raad van commissarissen/raad van toezicht
Het is belangrijk om een uitwerking te doen van de statuten in een reglement raad van toezicht of raad van commissarissen. Hierin worden zaken geregeld als de onderlinge samenwerking, het werven van nieuwe leden, de besluiten die goedgekeurd moeten worden, portefeuilles of commissies, de omgang met de bestuurder(s) en overige zaken. Belangrijk voordeel van een reglement is dat u niet naar de notaris hoeft bij wijzigingen.

De kosten van een dit reglement bedragen € 475,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Reglement raad van bestuur
Het is belangrijk om een uitwerking te doen van de statuten in een reglement raad van bestuur. Hierin worden zaken geregeld als de onderlinge samenwerking en portefeuilles als er meerdere bestuurders zijn, de wijze van besluitvorming, de relatie met de raad van toezicht/commissarissen, de informatieverplichtingen en dergelijke, het werven van nieuwe leden, de wijze waarop het beleid wordt bepaald, betrokkenheid van stakeholders en overige zaken. Belangrijk voordeel van een regelement is dat u niet naar de notaris hoeft bij wijzigingen.

De kosten van een dit reglement bedragen € 475,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Medezeggenschapsregeling cliëntenraad
Als u wettelijk verplicht bent een cliëntenraad in te stellen, bent u ook verplicht een medezeggenschapsregeling te hebben. Hierin liggen afspraken vast van de zorgaanbieder met de cliëntenraad. Het aantal leden, welke achtergrond, zittingstermijn, informatie overdracht en de onderwerpen waarover de medezeggenschap zich uitstrekt.

De kosten voor deze medezeggenschapsregeling bedragen € 550,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Privacyreglement en privacystatement
In het privacyreglement legt u vast welke persoonsgegevens u verwerkt, wat de grondslagen hiervoor zijn, wat bewaartermijnen zijn, de rechten van de betrokkenen, wie het aanspreekpunt is, welke maatregelen u heeft getroffen ter beveiliging, datalekprocedure en dergelijke. Het privacyreglement omvat alle verwerkingen die u heeft cliënten, medewerkers, sollicitanten, oud- edewerkers enz. Het privacystatement is gericht op de cliënten of patiënten en wordt vaak op de website geplaatst, naast de cookieverklaring.

De kosten voor het privacyreglement bedragen € 475,– daarvoor ontvangt u het privacyreglement en het privacystatement voor op uw website.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Klachtenregeling
Iedere zorgaanbieder dient te beschikken over een klachtenregeling en zich aan te sluiten bij een landelijk erkende geschillen instantie. Veelal adviseren wij een contract af te sluiten met een externe partij die beide aanbiedt, echter u kunt er ook voor kiezen dat u een eigen klachtenregeling heeft.

We kunnen een klachtenregeling voor de zorg uit de Wkkgz en/of de Wmo voor u opstellen. U sluit u dan zelf aan bij een landelijke geschilleninstantie.

De kosten hiervoor bedragen € 425,—.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

 

Overeenkomsten

Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden zet u de rechten en plichten die voor al uw cliënten gelden. Deze zijn onderdeel van de overeenkomst die u met uw cliënten aangaat, de zorg dienstverleningsovereenkomst. In deze algemene voorwaarden regelt u bijvoorbeeld de eigen betalingen, de gevolgen van niet op komen dagen (no show), de indexering van de tarieven enz. Het is maatwerk passend bij uw eigen zorg organisatie.

De kosten voor het opstellen van eigen algemene voorwaarden bedragen € 495,–, in combinatie met de zorg- en dienstverleningsovereenkomst € 595,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Aandeelhoudersovereenkomst
Zijn er meerdere aandeelhouders in de B.V. dan is een aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk. Het bevat aanvullingen op de statuten en in deze overeenkomst leggen de aandeelhouders een aantal afspraken vast. De reden is dat deze overeenkomst eenvoudig kan worden aangepast, veel gemakkelijker afdwingbaar is en een aantal zaken regelt die niet in de statuten staan. Het voorkomt daarmee conflicten en discussies.

In de aandeelhoudersovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld situatie als de aandeelhouder overlijdt, langdurig ziek wordt of wanprestatie pleegt. Wat zijn de afspraken als er een conflict is tussen aandeelhouders onderling en daarnaast verschillende bedingen zoals een concurrentie-, relatie- en geheimhoudingbeding. Hoe de besluitvorming verloopt enz.

Een offerte voor een aandeelhoudersovereenkomst kunt u aanvragen via ons contactformulier.

Naar contactformulier

 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst leg je de afspraken vast aangaande de zorg die u biedt, eventueel extra diensten die afgesproken zijn, huisregels, no show enz. Indien er sprake is van een PGB dat betaald wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dan is de zorgaanbieder verplicht een van de modellen van de SVB te gebruiken. Wel kunnen in deze overeenkomst aanvullende voorwaarden worden vastgelegd, die uiteraard niet strijdig zijn met de modelovereenkomst van de SVB. Dit kan ook een verwijzing zijn naar de algemene voorwaarden of deze overeenkomst.

De kosten voor het opstellen van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst bedragen € 345,–, in combinatie met algemene voorwaarden bedragen
€ 595,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Samenwerkingsovereenkomst
Deze overeenkomst is 100% maatwerk, in deze overeenkomst wordt onder andere vastgelegd wat de samenwerkingspartners willen bereiken, wie wat doet in de samenwerking, wat als de samenwerking niet volgens plan verloopt, wie betaalt, afspraken over privacy, geheimhouding, beëindiging van de samenwerking en de mogelijke gevolgen hiervan, boeteclausules enz. Omdat de samenwerkingsovereenkomst volledig aan moet sluiten bij de wensen en eisen van alle betrokken partijen is soms extra overleg nodig. Dit maakt dat we hier geen vaste prijs voor kunnen aanbieden en we deze overeenkomst slechts op basis van een offerte kunnen doen.

Een offerte voor uw organisatie kunt u via het contactformulier opvragen.

Naar contactformulier

 

Huur- en zorgovereenkomst
In de praktijk zie je vaak dat wonen en zorg gecombineerd worden. Een cliënt huurt dan een woning via de zorgaanbieder en ontvangt ook zorg van de zorgaanbieder. In deze constructie is het over het algemeen de bedoeling dat wanneer de zorg eindigt, de huur daarmee ook eindigt. De algemene regels van huurbescherming moeten daarmee buiten toepassing blijven. Om dit te bewerkstellingen is het van belang dat de twee overeenkomsten dermate nauw met elkaar verbonden zijn, dat deze niet los van elkaar kunnen worden gezien.

De kosten voor het opstellen van een huur- en zorgovereenkomst bedragen € 495,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Hoofd- en onderaannemersovereenkomst: overeenkomst van opdracht met een instelling
Een veel gebruikt type overeenkomst binnen de zorgverlening is die van de hoofd- en onderaannemer. Hierbij is het van belang te weten dat de Wkkgz verplicht stelt dat een hoofdaannemer de verplichtingen uit die wet en andere afspraken altijd in een schriftelijke overeenkomst vastlegt met de onderaannemer. Daarnaast dienen afspraken te worden gemaakt over aansprakelijkheid, rapporteren over cliënten en factureren, hoe om te gaan met klachten en incidenten en ook de privacy.

De kosten van de hoofd- en onderaannemersovereenkomst bedragen € 595,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Overeenkomst van opdracht met ZZP’ers
Naast de hoofd- en onderaannemersovereenkomst (met een instelling) wordt er binnen de zorgverlening veel gewerkt met ZZP’ers op basis van een overeenkomst van opdracht. Ook hier geldt dat het van belang is te weten dat de Wkkgz verplicht stelt dat een opdrachtgever de verplichtingen uit die wet en andere afspraken altijd in een schriftelijke overeenkomst vastlegt met de opdrachtnemer.

Daarnaast dienen afspraken te worden gemaakt over aansprakelijkheid, rapporteren over cliënten, factureren, hoe om te gaan met klachten en incidenten en ook de privacy. Een ander belangrijk element in deze overeenkomst is het voorkomen van een gezagsrelatie, waardoor de ZZP’er zou kunnen worden beschouwd als werknemer met alle gevolgen van dien.

De kosten voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht met ZZP’ers bedragen € 495,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
Een goede arbeidsovereenkomst is van belang voor elke werkgever. Hierin worden de afspraken vastgelegd met betrekking tot de door de werknemer te verrichten arbeid, het salaris dat daar tegenover staat en de overige verplichtingen tussen beide partijen. Het kan gaan om een tijdelijke overeenkomst (voor bepaalde tijd) of een vaste overeenkomst (voor onbepaalde tijd).

Op basis van de wet zijn er een aantal onderwerpen die opgenomen moeten worden, daarnaast zijn er ook andere onderwerpen waarover de afspraken moeten worden vastgelegd. Mogelijk bent u verplicht een cao te volgen, dan moet ook hiermee rekening worden gehouden in de arbeidsovereenkomst. Ook een verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar het Personeelshandboek is uiteraard belangrijk.

De kosten voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst bedragen € 295,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Oproepovereenkomst
De oproepovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. Kenmerkend voor oproepcontracten is dat de werknemer komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-max contract.

Ook hier zijn er wettelijke eisen van toepassing en moet er mogelijk rekening worden gehouden met een van toepassing zijnde cao. Er zijn ook enkele aandachtspunten van belang gedurende de looptijd van een oproepovereenkomst, dit geven we aan bij het opgestelde document.

De kosten voor het opstellen van een oproepovereenkomst bedragen € 345,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier

 

Personeelshandboek
In een personeelshandboek kunt u praktische informatie en afspraken opnemen die belangrijk zijn binnen uw onderneming. Zo wordt duidelijk wat de werkwijze is binnen uw onderneming en wat u van werknemers verwacht. Onderwerpen die u vastlegt en regelt in een personeelshandboek gelden voor alle werknemers. Daarvoor moet er wel een verwijzing naar het handboek op de juiste wijze zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Dit is dus een ideaal document om algemene onderwerpen te regelen. Als er dan iets wijzigt, hoeft dit alleen in het personeelshandboek te worden aangepast. Het kan dan gaan om gedragsregels of regels rond verzuim, verlof, functioneringsgesprekken, vertrekkend personeel, gebruik van social media enz. Met een personeelshandboek staat u ook veel sterker in geval van eventuele problemen met uw medewerker.

De kosten voor het opstellen van een personeelshandboek bedragen € 1.245,–.
De genoemde prijs is exclusief BTW.

Voor het bestellen verwijzen wij u naar onderstaand formulier. Heeft nog vragen? Neem contact met ons op.

Naar bestelformulier Naar contactformulier