Vilans
Financiering van de zorg

De financiering van de zorg wordt in verschillende wetten geregeld en ook steeds vaker uit eigen middelen. Er zijn grote verschillen in de verschillende wetten.
Hieronder beschrijven we deze kort in hoofdlijnen.

De financieringswetten

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz regelt de langdurige zorg. Er is een onafhankelijke instantie die beoordeelt of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz, dat is het CIZ. Dat is het geval als je bent aangewezen op permanent zorg nodig hebt of zorg in de nabijheid, gedurende (in de regel)  de rest van je leven. Te denken valt aan dementerenden, verstandelijk beperkten en psychiatrische cliënten. De Wet wordt uitgevoerd door Zorgkantoren, waar de client woont. Hoewel deze vaak zijn verbonden aan zorgverzekeraars zijn het andere organisatie met andere regels. De client kan de zorg regelingen met een pgb, of door een modulair pakket thuis, een volledig pakket thuis of verblijf in een instelling. Er is een eigen bijdrage van toepassing die berekend wordt door het CAK op basis van het inkomen en vermogen van de cliënt.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Dit is een wettelijke verplichte verzekering, de basisverzekering. Deze is gericht op de medische zorg, deze zorg is normaal gesproken tijdelijk. De kosten van de huisarts, medisch specialist, medicijnen en wijkverpleging zijn voorbeelden van vergoedingen. De wet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. Er is een verplicht eigen risico, dat kan worden verhoogd. De verzekerde kan kiezen tussen een restitutiepolis of een naturapolis. Bij een restitutiepolis heeft de verzekerde recht op geld en bij de naturapolis heeft de verzekerde recht op zorg.
Er kan vrijwillig gekozen worden voor een aanvullende verzekering. Dit is overigens niet verplicht deze te sluiten bij de verzekeraar waar de basisverzekering is ondergebracht.

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
Dit is een voorzieningenwet, die uitgevoerd wordt door de gemeenten. Op grond van de Wmo moeten de gemeenten voorzieningen  treffen voor haar inwoners teneinde hen te laten participeren(voorkomen van vereenzaming) en/of zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeente voeren deze wet uit en kunnen algemeen voorziening treffen en maatwerkvoorzieningen bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding en dagbesteding. Ook valt het beschermd en beschut wonen onder deze wet, gericht op personen met een psychiatrische problematiek. De Wmo kent verschillende regels, deze worden veelal aangevuld in de eigen gemeentelijke verordeningen.

Jeugdwet
Deze wet richt zich op jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers in geval van opvoed en opgroei problemen. De geestelijke gezondheidszorg voor deze jeugdigen is ook onder de wet gebracht. Ook de Jeugdwet wordt door gemeenten uitgevoerd. Veel is in de Jeugdwet vastgelegd en daarnaast in plaatselijke verordeningen. Gemeenten hebben veel vrijheden om de Jeugdzorg te regelen.

Eigen betalingen
Steeds meer worden door de burger de kosten van zorg uit de eigen portemonnee betaald, of men kiest ervoor een aanvullende zorgverzekering bij de basisverzekering af te sluiten. Dan worden de kosten van de tandarts, de fysiotherapeut en alternatieve zorg (deels) betaald. Daarnaast zijn er nog andere eigen betalingen, zoals het eigen risico, eigen bijdragen en overige niet verzekerde zorg.

Wet marktordening gezondheidszorg
Deze wet regelt dat de zorg uit de Wlz en de Zorgverzekeringswet financieel goed op orde is. Het legt tal van bevoegdheden bij de Nederlandse Zorgautoriteit om toe te zien op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg. Daarnaast stelt de NZa de verzekerde prestaties vast en komt tot tarieven.

 

financiering van de zorg

 

Onze diensten
De financieringswetten zijn belangrijke wetten voor ons om onze advisering en ondersteuning goed te kunnen doen. We geven in onze handboeken uitleg van de wetten, hoe het werkt en wat de afbakening is van de verschillende wetten. Welke prestaties en tarieven zijn van toepassing enz. We geven opleidingen, ondersteunen bij aanbestedingen, maken bezwaar of gaan in beroep, we ondersteunen bij materiële controles. Kort gezegd: we ondersteunen bij alles waar de financier en de zorgaanbieder met elkaar te maken hebben. De wetgeving is complex en verandert voortdurend.