Governance

Het besturen van een zorgbedrijf kent veel aspecten: intern toezicht, medezeggenschap en natuurlijk het toezicht van de Inspectie. Wij ondersteunen u bij het goed vormgeven van de governance zodat u voldoet aan alle eisen.


Intern toezicht

De Raad van Toezicht (of de Raad van Commissarissen) houdt toezicht op het bestuur, het algehele functioneren van de organisatie en vervult de rol van werkgever van de bestuurder(s). Ook heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor het bestuur.

Wij ondersteunen u door:

  • Scholing op inhoudelijke onderwerpen
  • Begeleiding van het functioneren van de (voorzitter van de Raad van Toezicht)
  • Ondersteuning bij de zelfevaluatie
  • Advisering over WNT 2 kwesties
  • Opstellen/beoordelen van bestuursreglementen en reglement Raad van Toezicht

Ook kunnen wij het bestuur en de Raad van Toezicht bijstaan in de ontwikkeling van een beheersmatig besturingsmodel naar een pro-actief, anticiperend besturingsmodel.

 

Medezeggenschap
Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan in de zorginstelling. Periodiek wordt overleg gevoerd met de bestuurder en geeft advies over belangrijke zaken die de cliënten raken.

Wij ondersteunen cliëntenraden onder andere door het geven van cursussen over cliëntenrechten en de rol van cliëntenraad daarin. Ook stellen wij reglementen op of beoordelen deze. Wij staan de cliëntenraad bij in het functioneren.

 

Ook interessant voor u 

Quintra, het systeem voor kwaliteit in de zorg

Ontdek het gemak van het Quintra. Dit online systeem biedt alles wat de zorgpraktijk of instelling nodig heeft ter ondersteuning van de eigen kwaliteitseisen. HKZ, ISO, Prezo of welk keurmerk ook, het maakt niet uit. Documenten, protocollen, enquêtes, de online melden functie worden op maat geleverd op basis van tal van modellen. De kosten zijn laag en de opbrengsten hoog.

 

Hét antwoord op de vraag: "Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

lees meer