wtza vergunning
Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van commissarissen of de raad van toezicht. Overigens zijn beide hetzelfde alleen de naam is anders, hierna raad van commissarissen.

Met de Wtza is de verplichting gekomen om bij minimaal 11 personen die werkzaam zijn in of voor de zorgorganisatie  (Wlz of Zorgverzekeringswet) verplicht een vergunning moet hebben en daarmee een raad van commissarissen. Voor de eerste lijn is dit vanaf 26 medewerkers. Zie ook onze pagina over de Wtza.

Zeker voor de wat kleinere aanbieders is dit een extra belasting, waarbij wij van A tot Z kunnen ondersteunen.

governance in de zorg

Bestuur en raad van commissarissen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de zorg en de hele organisatie. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en ook hoe het loopt in de organisatie, onder ander op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de financiën. Naast de rol van toezichthouder heeft de raad van commissarissen de volgende rollen: goedkeuren van bepaalde besluiten van het bestuur, de rol van werkgever van het bestuur en het zijn van klankbord voor het bestuur.

Eisen en documenten

Er worden veel eisen gesteld aan de Governance in de zorg. Deze zijn terug te vinden in de Wtza, de Governancecode zorg 2022 en het toezichtkader Goed Bestuur van de IGJ en de NZa. Al die eisen moeten vastgelegd zijn in documenten van de zorgorganisatie.

In de statuten moet met name de raad van commissarissen goed geregeld worden, met name de transparantie en onafhankelijkheid van de toezichthouders is van belang. De statuten worden opgesteld of gewijzigd door de notaris, via ons is het mogelijk dit van A tot Z te laten verzorgen.

Naast statuten is het noodzakelijk dat er reglementen zijn, waarin de statuten nader uitgewerkt zijn. Hiervoor hoeft de zorgorganisatie niet naar de notaris, dit kan zelf opgesteld worden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over het reglement van de raad van commissarissen en het bestuursreglement. Werkwijze en verantwoordelijkheden worden hierin vastgelegd, daarnaast kunnen er nog commissies zijn die een eigen reglement hebben. Naast deze is het verplicht een conflictregeling vast te leggen en adviseren we altijd met een informatieprotocol te werken.

Overigens maakt het voor de Governance in de zorg niet uit of de organisatie een rechtspersoon is (B.V., stichting of coöperatie) of een personenvennootschap zoals de eenmanszaak zaak, de maatschap of de vof. Zie ook onze pagina rechtsvormen in de zorg.

Eigenaren en bestuurders zijn dezelfde personen

Het komt in kleinere organisatie veel voor dat de eigenaar en de bestuurder dezelfde persoon is. Hier moet in de statuten rekening mee worden gehouden. De eigenaar benoemt en ontslaat de bestuurder, maar ook de leden van de raad van commissarissen. In de statuten moet in dat geval zijn opgenomen dat de raad van commissarissen slechts op bepaalde gronden kan worden ontslagen.

Samenwerking bestuur en raad van commissarissen

De laatste jaren zie je het belang van de raad van commissarissen in de zorgorganisatie erg toenemen. Het is lastig en tegelijkertijd heel belangrijk dat de samenwerking goed verloopt. Ieder heeft een eigen rol in de zorgorganisatie en ook een eigen verantwoordelijkheid.  Wij ondersteunen doormiddel van een workshop van een halve dag “Beginnen met de raad van commissarissen’ een goede start te maken, waarbij het doel is dat bestuur én raad van commissarissen een gevoel krijgen van comfort in de samenwerking.

Verwijzingen

Governancecode Zorg 2022, klik hier
Toezichtkader Goed Bestuur, IGJ/NZa, klik hier
Fenomeenonderzoek Complexe Juridische Structuren, klik hier
Barrièremodellen, klik hier

Onze diensten

We hebben een ruim pakket van diensten voor de Governance in de zorg. Als jurist en als ervaren bestuurder en toezichthouder vertalen we de theorie naar de praktijk.

Op basis van onze modellen zorg wij voor de statuten, alle nodige reglementen en alle andere noodzakelijke en wenselijke documenten. Deze documenten voldoen aan de laatste eisen en stellen wij nieuw op of we passen bestaande documenten aan. Een wijziging van de statuten of de oprichting van een rechtspersoon handelen wij af met onze eigen notaris.

We adviseren over werving en selectie, profielschetsen, honorering, informatieprotocol, toezichtsvisie en alle overige zaken aangaande de raad van commissarissen.

We begeleiden raden van commissarissen en bestuurders bij het onderling functioneren. Ook de voorzitter van de raad van commissarissen en/of  de bestuurders kunnen we coachen. Daarnaast vervullen we eventueel de rol van tijdelijk toezichthouder.

We hebben twee workshops, zijnde de workshop ‘Beginnen met de raad van commissarissen’ en de workshop ‘Wetten en regels voor de raad van commissarissen.’
Er kan altijd  een in company opleiding op maat worden afgesproken.

We kunnen als externe partij de evaluatie van de raad van commissarissen verrichten.

Maatwerk vanuit onze modellen

Omdat we al zoveel opdrachten hebben verricht kunnen we vanuit onze modellen maatwerk verrichten.