Jaarverantwoording zorg

Openbare jaarverantwoording zorg vanaf boekjaar 2023

Er zijn nieuwe grensbedragen vastgesteld voor het aanleveren voor de categorie van zorginstellingen en er is een categorie toegevoegd, de micro-organisatie. Deze grensbedragen mogen al voor het boekjaar 2023 gebruikt worden. Bepalend is of aan twee van de drie criteria, dus ook het aantal medewerkers is voldaan.

De mate van wat aangeleverd moet worden, verschilt per categorie.

Pauzeknop

Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die eerder geen jaarverantwoording hoefden af te leggen hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. Alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken wel een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023.

jaarverantwoording zorg

Voor de financiële jaarverantwoording zorg zijn eenduidige modellen opgesteld die u vindt in de bijlagen bij de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (Regeling). Bij de modellen is zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande administratie- en verantwoordingsverplichtingen. Zo maken rechtspersonen al een jaarrekening openbaar en stellen eenmanszaken en personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) op grond van bestaande wet- en regelgeving al een balans en staat van baten en lasten op. Hieronder een overzicht:

Combinatie-instellingen (zorgaanbieders die ook jeugdhulpaanbieders zijn)

Combinatie-instellingen kunnen volstaan met het opstellen van één uniforme financiële verantwoording conform de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Zij hoeven in beginsel geen rekening te houden met de voorschriften in de Regeling Jeugdwet, met uitzondering van de bepaling dat personenvennootschappen en (middel)grote rechtspersonen de ‘Opbrengsten Jeugdwet’ toevoegen aan de financiële verantwoording.

Dochterbedrijven

Een dochtermaatschappij die een zorgaanbieder is, is altijd verplicht om een eigen enkelvoudige jaarrekening bij het CIBG aan te leveren. De zogenoemde 403-verklaring in het kader van de openbare jaarverantwoording is niet van toepassing.

Onderaannemers

Een onderaannemer die een zorgaanbieder is, is altijd verplicht om een eigen financiële verantwoording bij het CIBG aan te leveren. Er kan niet volstaan worden met het openbaar maken van de financiële verantwoording van de hoofdaannemer

Handhaving en toezicht

Het toezicht op de naleving van de jaarverantwoording zorg door zorgaanbieders is in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor combinatie-instellingen hebben de NZa en de IGJ afgesproken dat handhaving in beginsel door de NZa zal plaatsvinden. De NZa heeft de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Tevens kan het Openbaar Ministerie kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht door de NZa.