Jaarverantwoording zorg

Openbare jaarverantwoording zorg vanaf boekjaar 2022

Zorgaanbieders die betaald worden uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, verzekerde zorg in Wet langdurige zorg of VWS-subsidie maken hun jaarverantwoording vóór 1 juni 2023 openbaar. Dit geldt voor zowel hoofdaannemers als onderaannemers. Zij vinden hieronder informatie daarover.
Voor de openbare jaarverantwoording over de boekjaren vanaf boekjaar 2022 zijn eenduidige modellen beschikbaar, gedifferentieerd naar grootte en rechtsvorm van de zorgaanbieder.

Wat wordt verwacht van de jaarverantwoording zorg over boekjaar 2022?

Voor de inhoud van de jaarverantwoording over het boekjaar 2022 is zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande verplichtingen, zoals de verplichtingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) voor zorgaanbieders. Zo is de regeldruk voor zorgaanbieders zo beperkt mogelijk. Er is onderscheid naar rechtsvorm en omvang van de zorgaanbieder.

jaarverantwoording zorg

Voor de financiële jaarverantwoording zorg over het boekjaar 2022 zijn eenduidige modellen opgesteld die u vindt in de bijlagen bij de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (Regeling). Bij de modellen is zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande administratie- en verantwoordingsverplichtingen. Zo maken rechtspersonen al een jaarrekening openbaar en stellen eenmanszaken en personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) op grond van bestaande wet- en regelgeving al een balans en staat van baten en lasten op. Hieronder een overzicht:

Combinatie-instellingen (zorgaanbieders die ook jeugdhulpaanbieders zijn)

Combinatie-instellingen kunnen volstaan met het opstellen van één uniforme financiële verantwoording conform de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Zij hoeven in beginsel geen rekening te houden met de voorschriften in de Regeling Jeugdwet, met uitzondering van de bepaling dat personenvennootschappen en (middel)grote rechtspersonen de ‘Opbrengsten Jeugdwet’ toevoegen aan de financiële verantwoording.

Dochterbedrijven

Een dochtermaatschappij die een zorgaanbieder is, is altijd verplicht om een eigen enkelvoudige jaarrekening bij het CIBG aan te leveren. De zogenoemde 403-verklaring in het kader van de openbare jaarverantwoording is niet van toepassing.

Onderaannemers

Een onderaannemer die een zorgaanbieder is, is altijd verplicht om een eigen financiële verantwoording bij het CIBG aan te leveren. Er kan niet volstaan worden met het openbaar maken van de financiële verantwoording van de hoofdaannemer

Handhaving en toezicht

Het toezicht op de naleving van de jaarverantwoording zorg door zorgaanbieders is in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor combinatie-instellingen hebben de NZa en de IGJ afgesproken dat handhaving in beginsel door de NZa zal plaatsvinden. De NZa heeft de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Tevens kan het Openbaar Ministerie kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht door de NZa.