Wtza vergunning

Wtza vergunning, voor nieuwe en bestaande aanbieders belangrijk

De Wet toetreding zorgaanbieders is op 1 januari 2022 in werking getreden.
De wet vervangt de WTZi en kan gevolgen hebben voor alle aanbieders in de zorg, ongeacht de rechtsvorm.

De wet regelt de verplichte melding van nieuwe zorgaanbieders en de vergunningsplicht van alle aanbieders.

Nieuwe aanbieders

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat zij van start mogen gaan. Dit geldt voor alle aanbieders die zorg verlenen uit de Wkkgz (Wlz, Zvw, andere zorg) en de Jeugdwet. De meldingsplicht geldt ook voor onderaannemers en ZZP-ers.

Bestaande zorgaanbieders die niet over een WTZi toelating beschikken zullen zich voor 1 juli 2022 bij het CIBG moeten melden.

Hiermee nemen zij kennis van de kwaliteitseisen voor zorgaanbieders. Deze verplichtingen vindt u hier.

Vergunningsplicht

De vergunningplicht gaat gelden voor aanbieders waar minimaal 11 medewerkers werkzaam zijn. Voor het tellen van het aantal medewerkers, tellen alle medewerkers en ZZP-ers en andere onderaannemers die zorg verlenen mee. Het gaat om het aantal mensen, niet de omvang van het contract van de medewerker.

De Wtza stelt eisen aan de bedrijfsvoering, de bestuursstructuur, alsmede voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg.

De vergunningplicht geldt niet voor onderaannemers.

Bestuursstructuur (raad van toezicht of raad van commissarissen)

De eisen die gesteld worden aan de bestuursstructuur zijn in belangrijke mate vergelijkbaar aan de eisen m.b.t. het onafhankelijk toezicht onder de WTZi. Er zijn echter  ook verschillen, zo is in de Wtza verplicht dat de raad van toezicht of raad van commissarissen uit minimaal drie natuurlijke personen moet bestaan, commissarissen geen aandeel mag houden in de vennootschap en andere verschillen.

Deze eis geldt al voor zorginstellingen met 11 medewerkers, deze moeten een Wtza vergunning met deze bestuursstructuur aanvragen als er sprake is van verpleging, verzorging en/of begeleiding, medisch specialistische zorg en verblijf.

Voor eerstelijns praktijken (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten e.d.) is het minimum aantal op 26 zorgmedewerkers gesteld om aan de eis van de bestuursstructuur te voldoen.

Overgangsregeling

Als de instelling al een WTZi toelating heeft wordt deze omgezet in een Wtza vergunning.

Is de instelling van rechtswege toegelaten dan dient de Wtza vergunning binnen twee jaar aangevraagd te worden.

Was een toelating eerder niet nodig, bijvoorbeeld omdat er sprake was van PGB financiering dan zal ook binnen twee jaar een Wtza vergunning moeten worden aangevraagd, dus uiterlijk aan het eind van 2023.

Als u niet aan de wet voldoet Wtza vergunning

De IGJ houdt toezicht op de verplichtingen uit de Wtza en kan bij overtreding een last onder dwangsom opleggen of zelfs de vergunning intrekken.

Onze diensten

Met de komst van de Wtza, maar ook door de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) en de Governancecode Zorg 2022 zijn de statuten waarschijnlijk niet meer up to date.

We kunnen de statuten en desgewenst reglementen beoordelen of deze aangepast moeten worden en aan de nieuwe eisen. De statuten kunnen door onze vaste notaris worden aangepast.

Met andere woorden: we kunnen van A tot Z ondersteunen bij het indienen van de vergunningaanvraag Wtza en alles verrichten om de governance op orde te brengen, zie hiervoor ook  Governance in de zorg.