Juridisch Expertisecentrum Gezondheidszorg

In het Juridisch Expertisecentrum Gezondheidszorg is onze kennis van het recht van de zorg gebundeld.  Deze kennis is in de loop der jaren opgebouwd en richt zich op de volgende domeinen.

Expertisegebieden

Kwaliteit en veiligheid van de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, Wet BIG, Geneesmiddelenwet, HACCP in de zorg).

Behandeling (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, BOPZ en de per 1 januari 2020 in te voeren Wet Zorg en dwang en de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg, die de Wet BOPZ vervangen).

Financiering van de gezondheidszorg (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet).

Ordening van de zorg, nieuwe aanbieders (Wet marktordening gezondheidszorg, Wet Toelating Zorginstellingen en de wetsontwerpen Toetreding zorgaanbieder en de aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders).

Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming, de uitvoeringswet AVG, de financieringswetgeving, Wkkgz, WGBO, BIG)

Medezeggenschap in de zorg ( Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg en het wetsontwerp WMCZ 2018)

Aanbesteden (Aanbestedingswet)

Vertegenwoordiging in de zorg (curator, mentor, bewindvoerder, overig)

Rechtsvormen in de zorg (Stichting, BV, Coöperatieve vereniging,  maatschap, VOF, commanditaire vennootschap, Governancecode Zorg).

Diensten

We bieden de navolgende diensten:

Juridische analyse. We analyseren op basis van een concrete vraagstelling de juridische aspecten uit onze expertisegebieden.

Workshops en opleidingen. We ontwikkelen en geven opleidingen in eigen beheer of in opdracht van opleidingsinstituten. We zijn universitair docent gezondheidsrecht.

We publiceren in eigen beheer of in opdracht van. Zie hier onze publicaties waar we aan meegewerkt hebben.

We ontwikkelen modellen en procedures.

Verantwoordelijk voor het Juridisch Expertisecentrum Gezondheidszorg is Mr. Wim Wickering.