Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2019

 

Wet zorg en dwang gaat definitief door

De Wet zorg en dwang onderscheidt zich van de Wet Bopz op een aantal belangrijke hoofdpunten. Zo is deze nieuwe wet gericht op de cliënt en niet meer op de instelling of de afdeling binnen een instelling. Dit heeft grote consequenties. De wet gaat ervan uit dat onvrijwillige zorg kan worden voorkomen. De zorgaanbieder moet voortdurend op zoek naar zorg waar de cliënt wel mee kan instemmen.
Door uit te gaan van de cliënt maakt het ook niet uit waar deze verblijft of woont. De wet regelt dat onvrijwillige zorg ook in de thuissituatie kan worden verleend.

De oude situaties uit de Wet Bopz, zoals de IBS, rechterlijke machtiging en art. 60 (geen bereidheid, geen bezwaar) komen terug in de Wzd. Daarnaast is er de mogelijkheid van onvrijwillige zorg als ultimum remedium. Om onvrijwillige zorg toe te kunnen passen is het volgen van een stappenplan verplicht. De zorgverantwoordelijke heeft hierin een belangrijke rol, deze is de spin in het web van de zorg van de cliënt en de in– en externe deskundigen die geraadpleegd moeten worden en legt alle afspraken en documentatie vast in het zorgplan.

De Wzd gaat uit van cliënten met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Dit kan op basis van een CIZ indicatie, maar dit hoeft niet. Ook een arts kan vaststellen dat sprake is van een PG of VB, zonder dat sprake is van een Wlz-indicatie. Onduidelijk is nog, en zeker in het laatste geval, hoe de financiering van de uitvoering van de wet geregeld is.

Het wetgevingstraject is nog niet afgerond.
De wet zelf is aangenomen in de Eerste Kamer en zal ook ingevoerd worden per 1 januari 2020.
Bij de behandeling in de Eerste Kamer zijn er een aantal zaken naar voren gekomen waardoor er een wetsvoorstel is ingediend dat binnenkort behandeld zal worden.
Een belangrijke wijziging in dit wetsvoorstel is de vervanging van de Wzd-arts door de Wzd-functionaris, hiermee wordt geregeld dat naast de ter zake kundige arts ook de GZ-psycholoog en de orthopedagoog-generalist deze functie kunnen hebben.
Mede door kritiek vanuit de Tweede Kamer en reacties vanuit het veld is er inmiddels een Nota van Wijziging op dit wetsontwerp verschenen.

Hoe kunnen wij de zorgaanbieder ondersteunen?

Wij bieden zorgaanbieders op verschillende manieren ondersteuning bij de invoering van de Wzd in hun instelling.

  • We hebben het ''Handboek Wzd'' gemaakt, dat u bij ons kunt bestellen.
  • We hebben een workshop uitleg en invoeren Wzd ontwikkeld.
  • We geven op maat in company trainingen in instellingen ter voorbereiding van de invoering van de Wzd. Voor informatie kunt u bellen met 053-4345490 en vraagt u naar Wim Wickering.

Handboek

Zo hebben wij het “Handboek Wet zorg en dwang” gemaakt.
Dit handboek bevat de Wet zorg en dwang, de concept-AMvB Wzd, de voorgenomen wetswijziging Wzd en de nota van wijzigingen op de voorgenomen wetswijziging van 9 mei jl. Alle hier genoemde wet- en regelgeving is voorzien van een uitgebreide toelichting.
Lees hier meer en bestel

Workshop

Bovenstaande wijziging in de wet is voor ons reden om een workshop te organiseren die uitgebreid ingaat op de verplichtingen, het stappenplan, de procedures, de 'do’s and dont’s'  en de praktische betekenis van deze nieuwe wet voor de zorgaanbieder.

De workshop vindt plaats op 18 juni 2019, waarin naast de uitleg van de wet er geoefend wordt met casussen en tips/adviezen om de Wzd in de organisatie in te voeren.
Deelnemers aan de workshop ontvangen tevens bovenstaand handboek.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Lees hier meer over de inhoud van de workshop.

In Company

We bieden ook een in company mogelijkheid voor onze workshop, waarin we afhankelijk van de behoefte en de samenstelling van de groep de workshop op maat van de organisatie maken. De Wzd leent zich heel goed om in company op te pakken, onder onze ter zake kundige begeleiding kunt u met elkaar het gesprek aangaan over de invoer van de Wzd in uw organisatie.

In de opleiding komt onder andere het volgende aan de orde:

  • De Wzd gaat uit van de cliënt in plaats van de aanbieder zoals onder de Wet Bopz. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de zorgorganisatie.
  • Relevante hoofdpunten van de wet. Wat zijn verplichtingen zoals het beleidsplan, het stappenplan en zorgplan, de onvrijwillige zorg in de thuissituatie, de verplichtingen naar de IGJ, de rol van de Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijke, de rechten van de cliënt enz.
  • Advies over de te nemen stappen om tot een daadwerkelijke implementatie per 1 januari te komen.

Voor informatie kunt u bellen met 053-4345490 en vraagt u naar Wim Wickering.