Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2019

 

Actualiteiten

Er is de laatste maanden veel gebeurd bij de Zorg Zaken Groep. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Zo werken we intensief samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg, BVKZ. Onlangs hebben we alle wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder voor de leden van BVKZ in toegankelijke teksten gepubliceerd.
Met Vilans zijn de herziene publicaties van de registratielasten in de intramurale ouderenzorg en de gehandicaptenzorg gepubliceerd.
We hebben helaas afscheid genomen van Sanne Stappenbeld, die een heel mooie promotie heeft gemaakt. Tot ons genoegen is Marieke Blom bij ons gekomen.
Tot slot hebben we een tweetal workshops Wet zorg en dwang gepland over de ophanden zijnde wetswijziging.
Over dit alles leest u meer in deze nieuwsbrief.

Overzicht wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder

De wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder is omvangrijk. Er zijn veel verplichtingen en eisen die in tal van wetten beschreven staan. Toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens, toetsen aan de wetgeving. Het is dus belangrijk dat de zorgaanbieder op de hoogte is. Maar ook veel andere wetgeving is voor de zorgaanbieder van belang.
Op verzoek van Branchevereniging Kleinschalige Zorg, BVKZ, heeft Zorg Zaken Groep alle relevante wetgeving voor de zorgaanbieder in beeld gebracht.
Dit overzicht bevat acht hoofdstukken

  1. Kwaliteit van zorg (Wkkgz, BIG, Medicatie en HACCP)
  2. Financiering van zorg (Wlz, Zvw, Wmo2015 en Jeugdwet)
  3. Organisatie van de zorgaanbieder (WTZi, Governancecode Zorg, rechtsvormen)
  4. Privacy (AVG, uitvoeringswet en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg)
  5. Aanbesteden (Aanbestedingswet)
  6. Bezwaar en beroep (Awb)
  7. Patienten/cliënten (Wgbo, curatele, bewind mentor, WMCZ, Bopz)
  8. Arbeidsrecht (arbeidsrecht,Wet verbetering poortwachter, Arbeidsomstandighedenwet, CAO's)

De uitgave is in opdracht van BVKZ door de Zorg Zaken Groep vervaardigd en is slechts beschikbaar voor de leden van BVKZ, voor eigen gebruik. Indien u lid bent (of wenst te worden) van BVKZ kunt u hier een exemplaar aanvragen.

Even voorstellen: nieuwe collega                                            

Wij zijn trots dat ons team sinds kort is versterkt door de ervaren jurist Marieke Blom. Graag stelt zij zich aan u voor, klik hier en maak kennis met onze nieuwe collega!

Workshop Wet zorg en dwang

De onvrijwillige zorg is nu geregeld in de Wet Bopz, deze wordt vervangen met ingang van 1 januari 2020 door de Wet zorg en dwang (en de Wet verplichte ggz). De wet heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties. Er is al snel sprake van een situatie van onvrijwillige zorg. Daarnaast is de wet ook van toepassing op zorg in de thuissituatie!

Voor ons reden om een workshop te organiseren die uitgebreid ingaat op de verplichtingen, het stappenplan, de procedures, de 'do’s and dont’s'  en de praktische betekenis van deze nieuwe wet voor de zorgaanbieder.
Lees hier meer over de inhoud van de workshop.

Praktijkpocket Wet langdurige zorg

Voor De Langhenkel Groep hebben wij de praktijkpocket Wet langdurige zorg geactualiseerd.
In deze pocket  zijn naast de wetteksten tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen.
De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen. Waar noodzakelijk voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de toelichting, zijn de nodige aanpassingen in de tekst doorgevoerd.

De pocket is te bestellen via De Langhenkel Groep.

 

Verplichte registraties  

 

Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz

Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? Het vernieuwde overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ beantwoordt deze vraag. Het vorige overzicht verscheen in 2017. Sindsdien zijn er belangrijke nieuwe wetten bijgekomen. Daarom is dit overzicht herzien.

Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg

Het lijkt wel of er steeds meer formulieren en checklists verschijnen in de zorg. Zorgmedewerkers zijn er veel tijd mee kwijt. Kostbare tijd, die ze veel liever aan hun cliënten zouden besteden.
Met dit overzicht willen we helderheid bieden en een discussie op gang brengen over nut en noodzaak van bepaalde registraties, onnodige registraties laten verdwijnen en andere beter organiseren en naleven.