Wkkgz

WAT KUNNEN DE GEVOLGEN ZIJN ALS DE ZORGAANBIEDER ZICH NIET AAN DE WET HOUDT

De IGJ houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz en bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. De IGJ kan maatregelen opleggen als zij van oordeel is dat de zorg van onvoldoende niveau is.

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg (te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder.

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, bevel of aanwijzing.

Niet alleen de IGJ, maar ook de cliënt heeft mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indienen van een klacht. Daarnaast is het mogelijk voor bijvoorbeeld medewerkers of leveranciers om een anonieme melding te doen bij de IGJ.

Toezicht IGJ
De IGJ is bevoegd tot inzage van het cliëntdossier, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van het toezicht op de kwaliteit van zorg. De cliënt hoeft hier geen toestemming voor te verlenen. De IGJ is in dergelijke gevallen gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Daarnaast is de IGJ bevoegd om een woning zonder toestemming binnen te treden, voor zover de woning deel uitmaakt van een voorziening voor het verlenen van zorg.

 

Voor de hele beschrijving van de Wkkgz alsmede alle overige wetten die van toepassing zijn op de zorg verwijzen wij u naar ons Digitaal Handboek Zorg.