overeenkomst
Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten in de zorg bevatten afspraken tussen ten minste twee partijen over wat ze met en voor elkaar gaan doen (of juist niet doen). Het is daarbij van belang om duidelijk vast te leggen wat de partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. Dit is belangrijk om te voorkomen dat hier later discussie over kan ontstaan. Door goede afspraken te maken en dit helder vast te leggen, kan later geen discussie ontstaan over de afspraken die gemaakt zijn in de overeenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van dat aanbod van de andere partij. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten, maar het verdient uiteraard voorkeur om dit schriftelijk vast te leggen. Mondelinge afspraken zijn veel moeilijker te bewijzen.

 

Wat leg je vast?overeenkomsten in de zorg

Eigenlijk alle afspraken die je met elkaar maakt. Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet worden, de looptijd, wanneer de overeenkomst beëindigd kan worden, de geheimhouding, eventueel boeteclausules enz.

Volgens de wet behoeven de meeste overeenkomsten niet ondertekend te worden, een mondelinge afspraak volstaat. Het is natuurlijk wel lastiger om de overeenkomst te bewijzen als er geen afspraken op papier staan en deze door partijen zijn ondertekend.

Overeenkomsten in de zorg zijn altijd maatwerk, het is immers de wil van partijen die goed vastgelegd moet worden.  Er is veel vrijheid wat en hoe je het vastlegt, echter er zijn ook bijzondere overeenkomsten. Op deze overeenkomsten zijn, naast de algemene regels, aparte regels in het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De bijzondere overeenkomsten hebben elk een aparte regeling en zijn vastgelegd in boek 7 van het burgerlijk wetboek, deze zijn dus minder vrij en dienen er vooral toe de ‘zwakkere’ partij te beschermen. Zoals de patiënt in de WGBO, de huurder in de huurovereenkomst en de medewerker in de arbeidsovereenkomst.

 

Veel voorkomende overeenkomsten in de zorg

Samenwerkingsovereenkomst
Bevat afspraken over samenwerking tussen twee of meer partijen. De afspraken over vergoedingen, kostenverdeling, inzet, verantwoordelijkheid, geheimhouding en dergelijke worden in deze overeenkomst vastgelegd.

Geneeskundige behandelingsovereenkomst
De geneeskundige behandeling is in het Burgerlijk Wetboek geregeld in afdeling 7.7.5., de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet geldt niet alleen voor medische onderzoeken en behandelingen, maar ook voor verpleging, verzorging en nazorg. De WGBO regelt de rechten en plichten van patiënten en cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen van zorgverleners.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst leg je de afspraken vast aangaande de zorg die je biedt, eventueel extra diensten die afgesproken zijn, huisregels, no show enz. Indien er sprake is van een PGB dat betaald wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dan is de zorgaanbieder verplicht een model van de SVB te gebruiken. Wel kunnen in deze overeenkomst aanvullende voorwaarden worden vastgelegd. Deze mogen niet strijdig zijn met de modelovereenkomst van de SVB.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn de afspraken zoals die voor iedereen gelden. Het is een onderdeel van de overeenkomst die je aangaat. In de overeenkomst moeten de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en ze moeten ter beschikking worden gesteld aan de andere partij.  Wil je afwijken van de algemene voorwaarden dan kan dat door dit in de overeenkomst vast te leggen.

Huur- en zorgovereenkomst
In de praktijk zie je vaak dat wonen en zorg gecombineerd worden. Een cliënt huurt dan een woning via de zorgaanbieder en ontvangt ook zorg van de zorgaanbieder. In deze constructie is het over het algemeen de bedoeling dat wanneer de zorg eindigt, de huur daarmee ook eindigt. De algemene regels van huurbescherming moeten daarmee buiten toepassing blijven.

Om dit te bewerkstellingen is het van belang dat de twee overeenkomsten dermate nauw met elkaar verbonden zijn, dat deze niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarvoor is van belang dat de ingangsdatum en contractduur gelijk zijn aan elkaar, en dat in beide overeenkomsten uitdrukkelijk bepaald is dat zij onderling afhankelijk zijn.

Hoofd- en onderaannemersovereenkomst, overeenkomst van opdracht
Een veel gebruikt type overeenkomst binnen de zorgverlening is die van de hoofd- en onderaannemer. Hierbij is het van belang te weten dat de Wkkgz verplicht stelt dat een hoofdaannemer de verplichtingen uit die wet altijd in een overeenkomst oplegt aan de onderaannemer, zodat ook de onderaannemer verplicht is aan de eisen van de Wkkgz te voldoen.

Daarnaast dienen afspraken te worden gemaakt over aansprakelijkheid, rapporteren over cliënten en factureren, hoe om te gaan met klachten en incidenten en ook de privacy. Binnen deze constructie behoudt de hoofdaannemer de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de zorg. Als onderaannemer kunt u natuurlijk wel aangesproken worden door de hoofdaannemer als u de overeenkomst niet goed bent nagekomen.

Overeenkomst van opdracht met ZZP-ers
Ook de overeenkomst van opdracht met ZZP-ers wordt op grote schaal gebruikt. In deze overeenkomst wordt de opdracht gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, zonder dat hieraan een arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt. In de overeenkomst worden alle afspraken met betrekking tot de opdracht vastgelegd. Bij een overeenkomst van opdracht zijn een aantal zaken van belang om te voorkomen dat toch een arbeidsrelatie ontstaat met de opdrachtnemer.

Als opdrachtgever mag je geen invloed uitoefenen op de wijze waarop het eindresultaat bereikt wordt door de opdrachtnemer: er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Daarnaast mag er geen verplichting zijn om zelf de werkzaamheden uit te voeren. De opdrachtnemer mag zich laten vervangen, mits de vervanger aan dezelfde kwaliteiten voldoet.

Hoewel dat niet verplicht is, is het verstandig een modelovereenkomst van de belastingdienst te gebruiken.

Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met iedere medewerker. Als een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is gaan de bepalingen hieruit voor. Er zijn verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten, tijdelijk of vast, min-max, detachering, uitzendovereenkomst.
In het arbeidsrecht is veel vastgelegd over de relatie werkgever-werknemer. Toch is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst de zaken te regelen om daar later een beroep op te kunnen doen mocht het zover komen.

 

Onze diensten

Onze jarenlange ervaring met overeenkomsten in de zorg en kennis van de cao’s in de zorg maakt dat u wij goed kunnen adviseren over de inhoud van de overeenkomst.

We beoordelen overeenkomsten of stellen deze op en we bieden ondersteuning bij geschillen over overeenkomsten en interpretaties van teksten.