Privacystatement

Dit document behoort toe aan

Zorg zaken Groep, te Enschede
KvK nummer 57314306

Verantwoordelijke

Binnen de Zorg Zaken Groep worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

De Zorg Zaken Groep is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat  de Zorg Zaken Groep beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de adviezen en ondersteuning die wij geven, voor de facturatie en voor de toezending van onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens van onze medewerkers verwerken wij eveneens.

Wanneer  de Zorg Zaken Groep uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als wij daar vooraf toestemming voor hebben gekregen.

De Zorg Zaken Groep verwerkt navolgende persoonsgegevens NAW gegevens van de klant, contactperso(o)n(en) van de klant, e-mailadres, bankrekeningnummers.

In een enkel geval ontvangen wij in het kader van een in behandeling zijnde dossier gegevens de gezondheid betreffend van een betrokkene, waar mogelijk vragen wij deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en te verzenden via beveiligde mail.

Grondslag verwerking

De Zorg Zaken Groep verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien:

– U voor de verwerking in ons nieuwsbriefbestand vooraf toestemming heeft verleend, tenzij wij u ten tijde van het van kracht worden van de AVG reeds nieuwsbrieven toestuurde, met de mogelijkheid dat u zich eenvoudig kon uitschrijven alsmede in het geval wij een klantrelatie hebben. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

– In het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die de Zorg Zaken Groep van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

De Zorg Zaken Groep zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan de Zorg Zaken Groep waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Zorg Zaken Groep, Ariënsplein 2, 7511 JX Enschede.
Per mail: info@zorgzakengroep.nl

Bewaartermijn

De Zorg Zaken Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Beveiliging persoonsgegevens

De Zorg Zaken Groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.  Zo worden de persoonsgegevens digitaal opgeslagen op een NAS server, die niet aan het internet is gekoppeld. Papieren persoonsgegevens worden achter slot en grendel opgeslagen.

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 053-4345490, via de e-mail info@zorgzakengroep.nl of op de locatie van Zorg Zaken Groep, Ariënsplein 2, 7511 JX Enschede zelf. De Zorg Zaken Groep zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

  1. W. Wickering, w.wickering@zorgzakengroep.nl
  2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

De Zorg Zaken Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Maart 2018