Vraag van de week!

GGZ in de Wet langdurige zorg

In de rubriek Vraag van de week beantwoorden we iedere week een vraag die we hebben gekregen en die erg interessant is voor veel anderen.

 

 

Kan de zorgaanbieder de zorg met de cliënt/patiënt beëindigen?

De cliënt/patiënt kan zelf de zorgovereenkomst met de behandelaar of instelling eenvoudig opzeggen. Een korte opzegtermijn volstaat.

Voor de zorgaanbieder is het veel moeilijker om de zorgovereenkomst op te zeggen. De cliënt/patiënt wordt als het ware tegen eenzijdige opzegging door de zorgaanbieder beschermd, als er nog een zorgvraag is.
Het beëindigen is slechts mogelijk bij zwaarwegende redenen en bijzondere omstandigheden.

Voorbeelden van zwaarwegende redenen zijn:

- een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgverlener en/of mede-cliënten in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt maar ook vanuit de handelwijze van familie van de cliënt;
- een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie;
- hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico's opleveren voor de zorgverlener en/of mede-cliënten;
- het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk), aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.

In de besluitvorming moeten de volgende afwegingen worden meegenomen:
- het belang van de cliënt tegen de belangen van andere groepsbewoners;
- of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt.

Het niet betalen van een rekening is geen zwaarwegende reden, het structureel niet betalen kan onder omstandigheden wel een zwaarwegende reden zijn.

Belangrijk is ook dat de zorgaanbieder een alternatief regelt voor de cliënt/patiënt en dit in overleg doet met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente. Het is raadzaam om ook overleg te hebben met collegae of deskundigen.
Het zomaar loslaten van de cliënt/patiënt is niet toegestaan.

Tot slot

Indien de zorgaanbieder eenmaal een zorgovereenkomst of behandelovereenkomst is aangegaan kan deze slechts in bijzondere situaties worden beëindigd door de zorgaanbieder.  Het in achtnemen van grote zorgvuldigheid is hierbij erg belangrijk. Laat de emotie niet de overhand krijgen om snel ondoordachte beslissingen te nemen. Zorg voor goede huisregels en maak deze duidelijk kenbaar aan de cliënten/patiënten.

Hoe zit het eigenlijk met de GGZ in de Wet langdurige zorg?

Er is nogal wat verwarring over de GGZ en de Wlz. Hier proberen we duidelijkheid te creëren hoe dit geregeld is, en gaat veranderen.

Er zijn twee vormen in de GGZ, zij die in behandeling zijn in een psychiatrische instelling (GGZ B) en zij zij die dat niet (meer) zijn, maar toch begeleiding, toezicht en  zorg nodig hebben.

De eerste groep, de behandeling, deze wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Denk bijvoorbeeld aan verslaving. De behandeling is in de regel tijdelijk en er moet een bepaald resultaat gehaald worden. Dit noemt we de GGZ B.
De Wlz regelt de zorg voor mensen die tot aan het eind van leven zijn aangewezen op deze zorg. Echter voor GGZ B is in de wet geregeld dat na drie jaar behandeling de zorg uit de Wlz vergoed gaat worden, de behandelaar moet hiervoor een aanvraag  indienen bij het CIZ en ook aangeven hoe lang de behandeling nog gaat duren. Het CIZ zal dit dan tijdelijk de verdere behandeling toestaan.

Voor de mensen met een langdurige psychische problematiek is sinds 2015 de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding. In het Beschermd Wonen uit de Wmo woonden cliënten veelal niet zelfstandig maar onder begeleiding om structuur en regelmaat te hebben en indien nodig ook zorg te krijgen.

Dit gaat veranderen!

De GGZ wordt een grondslag voor de Wlz.
De mensen die in diagnose hebben uit het DSM V en 24 uur per dag zorg nodig hebben in de nabijheid voor de rest van hun leven kunnen door het CIZ dit jaar worden geïndiceerd voor de Wlz. Met deze indicatie kunnen zij vanaf 1 januari 2021 in de Wlz worden opgenomen. Het CIZ toetst hierop en zal de cliënt in een van de 5  zorgprofielen indiceren.
Omdat niet iedereen die een Beschermd Wonen indicatie heeft van de gemeente overgaat naar de Wlz is besloten de indicaties al dit jaar te doen. H

De cliënt gaat dus niet automatisch over naar de Wlz. Er moet een Wlz indicatie worden aangevraagd!
Als de client niet geïndiceerd wordt voor de Wlz blijft hij of zij onder de Wmo en de Zorgverzekeringswet vallen.

We hebben een Workshop Wlz ontwikkeld voor de zorgaanbieder die deze cliënten heeft of mogelijk gaat krijgen. Hierin wordt ook veel aandacht geven hoe de Wlz in elkaar zit en over de aanbesteding bij het zorgkantoor.