Hoe zit het eigenlijk met de GGZ in de Wet langdurige zorg?

Handboek Wet zorg en dwang

Digitaal Handboek Zorg

Er is nogal wat verwarring over de GGZ en de Wlz. Hier proberen we duidelijkheid te creëren hoe dit geregeld is, en gaat veranderen.

Er zijn twee vormen in de GGZ, zij die in behandeling zijn in een psychiatrische instelling (GGZ B) en zij zij die dat niet (meer) zijn, maar toch begeleiding, toezicht en zorg nodig hebben.

De eerste groep, de behandeling, deze wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Denk bijvoorbeeld aan verslaving. De behandeling is in de regel tijdelijk en er moet een bepaald resultaat gehaald worden. Dit noemt we de GGZ B.
De Wlz regelt de zorg voor mensen die tot aan het eind van leven zijn aangewezen op deze zorg. Echter voor GGZ B is in de wet geregeld dat na drie jaar behandeling de zorg uit de Wlz vergoed gaat worden, de behandelaar moet hiervoor een aanvraag  indienen bij het CIZ en ook aangeven hoe lang de behandeling nog gaat duren. Het CIZ zal dit dan tijdelijk de verdere behandeling toestaan.

Voor de mensen met een langdurige psychische problematiek is sinds 2015 de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding. In het Beschermd Wonen uit de Wmo woonden cliënten veelal niet zelfstandig maar onder begeleiding om structuur en regelmaat te hebben en indien nodig ook zorg te krijgen.

Dit gaat veranderen!

De GGZ wordt een grondslag voor de Wlz.
De mensen die in diagnose hebben uit het DSM V en 24 uur per dag zorg nodig hebben in de nabijheid voor de rest van hun leven kunnen door het CIZ dit jaar worden geïndiceerd voor de Wlz. Met deze indicatie kunnen zij vanaf 1 januari 2021 in de Wlz worden opgenomen. Het CIZ toetst hierop en zal de cliënt in een van de 5  zorgprofielen indiceren.
Omdat niet iedereen die een Beschermd Wonen indicatie heeft van de gemeente overgaat naar de Wlz is besloten de indicaties al dit jaar te doen. H

De cliënt gaat dus niet automatisch over naar de Wlz. Er moet een Wlz indicatie worden aangevraagd!
Als de client niet geïndiceerd wordt voor de Wlz blijft hij of zij onder de Wmo en de Zorgverzekeringswet vallen.

We hebben een Workshop Wlz ontwikkeld voor de zorgaanbieder die deze cliënten heeft of mogelijk gaat krijgen. Hierin wordt ook veel aandacht geven hoe de Wlz in elkaar zit en over de aanbesteding bij het zorgkantoor.