Kan de zorgaanbieder de zorg met de cliënt/patiënt beëindigen?

 

Handboek Wet zorg en dwang

Digitaal Handboek Zorg

De cliënt/patiënt kan zelf de zorgovereenkomst met de behandelaar of instelling eenvoudig opzeggen. Een korte opzegtermijn volstaat.

Voor de zorgaanbieder is het veel moeilijker om de zorgovereenkomst op te zeggen. De cliënt/patiënt wordt als het ware tegen eenzijdige opzegging door de zorgaanbieder beschermd, als er nog een zorgvraag is.
Het beëindigen is slechts mogelijk bij zwaarwegende redenen en bijzondere omstandigheden.

Voorbeelden van zwaarwegende redenen zijn:

- een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgverlener en/of mede-cliënten in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt maar ook vanuit de handelwijze van familie van de cliënt;
- een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie;
- hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico's opleveren voor de zorgverlener en/of mede-cliënten;
- het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk), aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.

In de besluitvorming moeten de volgende afwegingen worden meegenomen:
- het belang van de cliënt tegen de belangen van andere groepsbewoners;
- of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt.

Het niet betalen van een rekening is geen zwaarwegende reden, het structureel niet betalen kan onder omstandigheden wel een zwaarwegende reden zijn.

Belangrijk is ook dat de zorgaanbieder een alternatief regelt voor de cliënt/patiënt en dit in overleg doet met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente. Het is raadzaam om ook overleg te hebben met collegae of deskundigen.
Het zomaar loslaten van de cliënt/patiënt is niet toegestaan.

Tot slot

Indien de zorgaanbieder eenmaal een zorgovereenkomst of behandelovereenkomst is aangegaan kan deze slechts in bijzondere situaties worden beëindigd door de zorgaanbieder.  Het in achtnemen van grote zorgvuldigheid is hierbij erg belangrijk. Laat de emotie niet de overhand krijgen om snel ondoordachte beslissingen te nemen. Zorg voor goede huisregels en maak deze duidelijk kenbaar aan de cliënten/patiënten.