Wetsontwerpen

Wetsontwerpen

U kunt de voortgang van de wetsontwerpen in de zorg raadplegen, wij zorgen dat deze actueel is.

Bovendien treft u hier de belangrijkste wetsvoorstellen voor het gezondheidsrecht en de bedrijfsvoering.

 

Hier treft u de belangrijkste wetsvoorstellen voor het gezondheidsrecht en de bedrijfsvoering.

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten – 34.483

WetsvoorstelMvTParlementaire behandeling

 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid  34.472

Dit wetsvoorstel gaat over de wijzigingen van de Wet publieke gezondheid. Het gaat onder meer in op het verband met het opnemen van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren.

WetsvoorstelMvTParlementaire behandeling

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg  34.445

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) duidelijker te positioneren als "robuuste en onafhankelijke toezichthouder". Reguleringstaken worden daartoe belegd bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het sectorspecifieke markttoezicht wordt bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) neergelegd. Daarnaast geeft het voorstel een aanzet tot deregulering, met name door in de tarief- en prestatieregulering van een verbodstelsel over te gaan tot een gebodstelsel.

WetsvoorstelMvTParlementaire behandeling

 

Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven – 34.435

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

WetsvoorstelMvTParlementaire behandeling

 

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten – 31.996

Het voorstel introduceert een uniforme regeling voor het verlenen van zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening (dementie) of een verstandelijke handicap. De zorg kan vrijwillig worden verleend, maar ook – onder voorwaarden – onvrijwillig en ongeacht de plaats waar de cliënten verblijven. Opneming van cliënten die geen bereidheid tonen om zich te laten opnemen maar zich daar ook niet tegen verzetten, wordt wel geregeld in het wetsvoorstel.

WetsvoorstelMvTVoorstel van wet Eerste KamerParlementaire behandeling

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg – 32.399

Dit wetsvoorstel voorziet in verplichte geestelijke gezondheidszorg op maat voor personen met een psychische stoornis, die zo ernstig is, dat het noodzakelijk is om de (dreigende) schade voor betrokkene zelf of zijn omgeving af te wenden. Slechts om zeer dringende redenen en alleen op basis van een zorgvuldig voorbereide beslissing kan tot verplichte zorg worden besloten.

WetsvoorstelMvTNota van WijzigingParlementaire behandeling

 

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg  – 33.168

Doel van het voorstel is winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Daardoor zullen zij beter in staat zijn om financiering in de vorm van risicodragend vermogen aan te trekken, waarmee wordt beoogd de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg te verbeteren. Er worden drie randvoorwaarden gesteld aan de organisatie van de zorgaanbieder. Dit wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid winst uit te keren voor aanbieders van andere typen zorg.

WetsvoorstelMvTVoorstel van wet Eerste KamerMvAParlementaire behandeling

 

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek – 33.508

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn.

WetsvoorstelMvTVoorstel van wet Eerste KamerMvAParlementaire behandeling

 

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens – 33.509

Dit voorstel heeft betrekking op de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Het voorstel schrijft het gebruik van elektronische uitwisselingssystem niet voor, maar schept aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een dergelijk systeem door zorgaanbieders.

WetsvoorstelMvTVoorstel van wet Eerste KamerMvAParlementaire behandeling

 

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg – 33.980

Dit wetsvoorstel beoogt de ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden beter in staat te stellen de controle op de naleving van de onderlinge overeenkomsten te verbeteren. Tevens wordt beoogd dat de zorgautoriteit, ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden effectief fraude bestrijden.

WetsvoorstelMvTParlementaire behandeling

 

Wetsvoorstel vergoeding en verhaal affectieschade – 34.257

Dit wetsvoorstel beoogt de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken. Bij affectieschade gaat het om de emotionele schade van nabestaanden en naasten van slachtoffers die ernstig gewond zijn geraakt dan wel zijn overleden als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, geweldsmisdrijf of een medische fout.

WetsvoorstelMvTParlementaire behandeling

 

Beperking dekking grensoverschrijdende zorg – 34.333

Dit wetsvoorstel bevat enkele wijzigingen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het wetsvoorstel heeft betrekking op grensoverschrijdende zorg. Eén van de belangrijkste wijzigingen uit dit wetsvoorstel is dat de werelddekking voor de zorgverzekering zal worden vervangen door een Europese dekking.

WetsvoorstelMvT, Parlementaire behandeling